‫تعاریف‬
‫تجسم از بدن‬
‫‪‬‬
‫تصویز ذهنی از جسم بر اساس ادراکات فعلی و گذشته‬
‫تصویز فرد از جسم خویش و نظرات دیگران نسبت به او‬
‫یک جریا ن پویاست که بمرور زمان و تکامل تغییر می کند‬
‫عوامل تاثیرگذار در ‪B.I‬‬
‫سازگاری در فرد‬
‫مفهوم ماهیت بیماری برای فرد‬
‫تجارب و بیماریهای گذشته‬
‫بیوگرافی‬
‫دوره تکاملی‬
‫اهمیت عضو‬
‫زمینه فرهنگی‬
‫محیط‬
‫عکس العمل افراد به فرد‬
‫تسهیالت و امکانات‬
‫نکات مهم‪:‬‬
‫‪ ‬شخص غیر فعال شناخت کافی از جسم خود ندارد‬
‫‪‬‬
‫تصویر ذهنی فرد الزاما با بدنش سازگار نیست‬
‫‪ ‬اجسام متصل به فرد جزء ‪ B.I‬فرد هستند(دستگاه دیالیز‪ ،‬مانیتورینگ قلبی)‬
‫‪ ‬عصا‪ ،‬عینک و ‪........‬‬
‫متغیرهای تاثیر گذار در ‪B.I‬‬
‫‪ ‬مادرزادی‪ :‬آلبینیسم‬
‫‪‬‬
‫فیزیوولوژیک‪ :‬بارداری‪ ،‬پیری‬
‫‪ ‬ناگهانی‪ :‬آمپوتاسیون‬
‫‪ ‬پنهانی‪ :‬کلستومی‬
‫ روی افراد‬B.I ‫انواع تاثیرات‬
)burning ( Appearance body 
)MI(Body function
(estomy)

Body structure 
B.I and development
)0-1 :‫ (نوزادی‬Infancy
)1-3 :‫ (نوپایی‬Todler hood


)3-6 :‫(قبل از مدرسه‬Early child hood 
)6-12 :‫(دوره مدرسه‬Middle child hood 
)12-18 :‫(نوجوانی‬Adolescence 
)18-40 :‫(جوانی‬Adult hood

)40-65(Middle age 
Old age 
‫عکس العمل فرد به ‪B.I‬‬
‫‪ ‬پاسخ بیمار به ‪ B.I‬از خود‬
‫‪‬‬
‫پاسخ خانواده‬
‫‪ ‬پاسخ اجتماع‬
‫‪ ‬پاسخ تیم بهداشتی‬
‫پاسخ بیمار به ‪ B.I‬از خود‬
‫پاسخ انطباقی‪:‬‬
‫‪ ‬مرحله درک واقعه‬
‫‪ ‬مرحله مقابله با تغییر‬
‫‪ ‬مرحله حل یا پذیرش‬
‫پاسخ غیرانطباقی‬
‫فرایند پرستای در بیمار با‪ B.I‬مختل‬
‫‪‬‬
‫بررسی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫پاسخ به بد شکلی بدن یا محدودیت‬
‫‪‬‬
‫الگوهای استقالل – وابستگی‬
‫‪‬‬
‫اعتماد به نفس‬
‫‪‬‬
‫اجتماعی شدن و ارتباطات‬
‫‪‬‬
‫اهمیت داشتن‬
‫‪‬‬
‫شایستگی و صالحیت‬
‫‪‬‬
‫اهمیت داشتن‬
‫‪‬‬
‫قدرت‬
‫‪‬‬
‫فضایل اخالقی‬
‫‪‬‬
‫ایفای نقش‬
‫تشخیص پرستاری‬
‫‪ ‬تصور از بدن آشفته شده‬
‫‪‬‬
‫اعتماد به نفس پایین‬
‫‪ ‬ایفای غیر موثر نقش‬
‫‪ ‬هویت فردی آشفته‬
‫‪ ‬اضطراب مربوط به تغییر‬
‫‪‬‬
‫عدم همکاری مربوط به اعتماد به نفس پایین‬
‫برنامه ریزی‬
‫‪ ‬به طور واقعی خود را شرح دهد هم قوتها و هم کمبودها‬
‫‪‬‬
‫با احساسات و نیازهایش به طوری که به طور موثر براورده شود ارتباط برقرار کند‬
‫‪ ‬مسولیتهای مربوط به نقش را با اطمینان و شایستگی بپذیرد‬
‫‪ ‬رضایت از زندگی را با توجه به شرایط داشته با شد‬
‫اجرا‬
‫‪ ‬بیمار را تشویق به راه رفتن کند‬
‫‪‬‬
‫تشویق به داشتن ارتباط با دیگران‬
‫‪ ‬آموزش مراقبت از خود به بیمار‬
‫‪ ‬تواناییهای بیمار را مرتبا بازگو کند‬
‫‪ ‬شنونده خوبی باشد‬
Assessing Self-concept
 Developmental
and chronological age
 Assessing
includes questions on
identity… body image…self
esteem…roles…
 Patient’s
strengths/weaknesses
Self-Concept Questionnaire
Describe yourself.
What are your personal characteristics?
What are your strengths?
What are your fears or weaknesses?
 Describe your body.
What do you like most about your body?
What do you like least about your body?
 Tell me about some things you do or have done in
the past that give you a sense of achievement or
accomplishment.
 Describe the primary roles you fill.
How do you feel about your ability to perform
these roles?
Are these roles satisfying to you?

High self-esteem vs Low self-esteem
Assertive
 Self-directed
 Makes
decisions
 Praises self
 Speaks clearly
 Attends to
needs

Passive “who cares attitude”
 Excessively Dependent
 Hesitant to express views
 Overly Critical of self
 Monotone voice – lack of
emotion & energy
 Neglects own needs
 Difficulty making decisions
 Overly apologetic
 Avoidance of eye contact

Nursing Diagnoses

Disturbed body image

Low self-esteem; chronic or situational
Other Dx in which low self-concept is the etiology:

Ineffective health maintenance r/t …

Self care deficit r/t …

Risk for self-directed violence r/t…
Nursing Interventions
Nurse is a role model
Can a nurse NEGATIVELY affect a client’s selfconcept?
 Form helping relationship:
Focus on client strengths; praise achievements
 Meet physiological and psychological needs
Reduce pain
Decrease anxiety
 Promote positive self-esteem
Encourage participation in care
Encourage socialization

Nursing Interventions NIC

Encourage client to recognize and discuss
thoughts and feelings

Assist client to:
Realize everyone is unique
Realize impact of illness on self-concept
Be aware of negative self-statements and modify
them
Gain more control
Identify positive attributes of self
Identify and use personal strengths
Nursing Evaluation
 Outcome
criteria addressed????
 Behavior
and attitude changes will
indicate altered self-esteem
 Long
term outcome –can take many
months or years
Evaluation (NOC)

Client should be able to meet the following outcomes:
Be comfortable with body image
Be able to describe self positively
Be able to meet realistic goals
Be capable of interacting appropriately with environment and others
“Know Thyself”
Socrates

Nurses need to reflect on their OWN self-concept
in order to effectively assist OTHERs.

Ask yourself these questions:
How do I perceive myself?
How do I think others see me?
What are my strengths and weaknesses?
What are my goals for self-improvement?
What does ALL THIS have to do with my
professional practice?
Summary
 Self-concept
based on 3 components
 Need to understand how various
factors affect self-concept
 Understand difference between high &
low self-esteem
 Interventions to promote self-concept
 Evaluate outcome criteria
Download

دانلود جزوه ی تجسم از بدن