The Interpersonal
Unconscious
‫אישי‬-‫הלא מודע הבין‬
Tel Aviv
‫תל אביב‬
February, 2013
2013 ‫פברואר‬
David E. Scharff, M.D.
‫ שארפ‬.‫ד"ר דיויד א‬
[email protected]
www.theipi.org
The Interpersonal Unconscious
‫אישי‬-‫הלא מודע הבין‬
• Constructed Interpersonally
– Via non-verbal communication in family
‫נוצר במרחב הבינאישי דרך תקשורת‬
‫משפחתית לא מילולית‬
• Expressed Interpersonally
– Via interpersonal interaction
‫ דרך‬,‫מתבטא במרחב הבין – אישי‬
‫ אישית‬- ‫אינטראקציה בין‬
The Interpersonal Unconscious
‫הלא מודע הבינאישי‬
• Experienced Interpersonally
–In intimate relationships
–In therapy
: ‫נחווה במרחב הבין – אישי‬
‫ביחסים אינטימיים‬
‫ובטיפול‬
• Actively grow in social environment
‫גדל באופן פעיל בסביבה החברתית‬
The Unconscious
‫הלא מודע‬
Originally an individual
construction
‫במקור הנו מבנה אינדבידואלי‬
The Unconscious
‫הלא מודע‬
• Bodily expressions - ‫ביטויי הגוף‬
–of impulses - ‫של הדחפים‬
–Of conflict between impulses
‫של קונפליקטים בין דחפים‬–of suppressed erotic feeling
‫ של רגשות אירוטיים מודחקים‬- Dreams as wishes to gratify
‫ חלומות כמשאלות הדורשים מילוי‬-
Interpersonal Origin of
Discovery of Unconscious
‫המקור הבינאישי של גילוי הלא מודע‬
• Freud and Martha Bernays
‫פרויד ומרתה ברניס‬
• Freud and Breuer ‫פרויד וברוייאר‬
• Freud and Fleiss
‫פרויד ופליס‬
• Freud and Adler
‫פרויד ואדלר‬
• Freud and Jung
‫פרויד ויונג‬
Anne, age 10, obsessive
‫ אובססיבית‬10 ‫ בת‬,‫אן‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anne, age 10,bright, athletic
‫ מבריקה אתלטית‬,10 ‫ בת‬,‫אן‬
Obsessive compulsive - ‫אובססיבית קומפולסיבית‬
Checking for burglars - ‫בודקת שאין פורצים‬
Clinging to mother - ‫נצמדת לאימה‬
Felt hated - ‫הרגישה שנואה‬
Anxious about nasty thoughts
‫חרדה לגבי מחשבות רעות‬
Fear of someone dying - ‫פחד שמישהו ימות‬
Breakthrough
‫פריצת דרך‬
•
•
•
•
•
•
Resistance – art of names and sports
‫ אמנות השמות ולספורט‬- ‫התנגדות‬
Drawing of girl with camera at Niagara
‫מציירת ילדה עם מצלמה במפלי הניאגרה‬
Parachutist falling in water
‫צנחן נופל לתוך מים‬
Breakthrough
‫פריצת דרך‬
•
•
•
•
•
•
•
•
“Interesting”
"‫"מעניין‬
“Oh No! Not interesting!”
"!‫"או לא! לא מעניין‬
Irritation with brother, not father
‫ לא עם האבא‬,‫חוסר שביעות רצון עם האח‬
Anger at mother denied
‫הכעס על האם מוכחש‬
Anne’s mother, Janet
‫ אימא של אן‬,‫ג'נט‬
•
•
•
•
•
•
•
•
Anxious about seeing her parents
‫חרדה לבי המפגש הם הוריה‬
Angry at mother
‫כועסת על אימה‬
Sparing her father
‫חסה על אביה‬
Angry at her husband
‫כועסת על בעלה‬
The Parachutist at Niagara Falls
‫הצנחן במפלי הניאגרה‬
Shared Unconscious Conflict
with Mother
‫קונפליקט לא מודע משותף עם‬
‫האם‬
•
•
•
•
•
•
Anne’s parachutist
‫הצנחן של אנה‬
In free fall from earlier generation
‫בצניחה חופשית מדורות קודמים‬
Represents her brother
‫מייצג את אחיה‬
Shared Unconscious Conflict
with Mother
‫קונפליקט לא מודע משותף עם האם‬
• Going to his fate
• ‫ללכת בעקבות הגורל‬
– Sacrificial decoy for hated mothers
– ‫הקרבה כהסוואה של אמהות שנואות‬
•
•
•
•
Killing males covers for anger at mother
‫הריגת הזכרים מסתירה כעס כלפי האם‬
Unconscious constellation they share
‫דפוס משותף לא מודע שלהן‬
Unconscious Transmission of Anger and
Guilt
‫העברה לא מודעת של כעס ואשמה‬
• Janet guilty about anger at her
mother
• ‫ג'נט אשמה על הכעס שהיא חשה כלפי‬
‫אימה‬
• Janet fears Anne will hate her
–As she hated her own mother
– ‫ג'נט מפחדת שאן תשנא אותה כמו‬
‫שהיא שנאה את אימה‬
Unconscious Transmission of
Anger and Guilt
‫העברה לא מודעת של כעס ואשמה‬
• So she lets Anne run roughshod
• ‫לכן היא מאפשרת לאן להתנהג באופן‬
‫דיקטטורי‬
– Anne feels guilty - ‫אן מרגישה אשמה‬
– Anne unconsciously hates Janet
– ‫אן שונאת את ג'נט באופן לא מודע‬
– The fear is realized - ‫הפחד מומש‬
– Men are idealized and sacrificed
Fairbairn (Before brain scans)
)‫פרברן (לפני עידן סריקות המח‬
• Pristine ego at birth eager to relate
• ‫אגו "טהור" בלידה להוט ליחסים‬
• Mother-Infant collaborate on
construction and deconstruction
• ‫תינוק בבנייה ופירוק‬-‫שיתוף פעולה אם‬
• Other minds infuse the infant’s
• ‫עולמות רגשיים נוספים מפרים את התינוק‬
– brain structure - ‫מבנה המח‬
– mental architecture ‫ארכיטקטורה‬
Development of Mind
"‫התפתחות ה"מיינד‬
• Infant brain responds to parental
affect
• ‫מח התינוק מגיב לרגשות ההורים‬
• Muscular activity, neuronal activity
• ‫ פעילות נויירונית‬,‫פעילות שרירית‬
• Reaches out for & receives signals
• ‫יוצר קשר ומקבל סימנים‬
Development of Mind
"‫התפתחות ה"מיינד‬
• Increasing connectivity and pruning
• ‫התפתחות החיבורים והמחשבות‬
• Mind matures and differentiates
• ‫ה"מיינד" מתבגר ומסוגל לעשות הבחנות‬
• A disseminated, dynamic system
• ‫מערכת מורחבת ודינמית‬
Neurological growth and
Affect Regulation
‫גדילה נוירולוגית וויסות רגשות‬
• Right brain grows ‫מוח ימין גדל‬
– in playful interaction
– emotional exchange
•
•
•
•
•
‫ באינטראקציה משחקית‬‫ בחילופי רגשות‬-
Left brain grows in verbal interaction
‫מוח שמאל גדל באינטראקציה מילולית‬
Both require positive relationship context
‫לשניהם נדרש קונטקסט חיובי של יחסים‬
Progression ‫התפתחות‬
– from parental soothing
‫ מהרגעה הורית‬– to co-regulation of affect ‫ לויסות משותף של רגשות‬– to autonomous regulation
‫ לויסות אוטונומי‬-
Effects of Anxious Relationship,
Neglect and Trauma
‫ הזנחה וטראומה ביחסים‬,‫ההשפעה של חרדה‬
• Smaller brains - ‫מוח מוקטן‬
• Right brain impoverished - ‫מוח ימין דל‬
– Constrained connectedness- ‫חיבורים מוגבלים‬
• Emotional brain - ‫מח רגשי‬
– Little flexibility ‫גמישות מועטה‬
– Little modulation - ‫מודולציה מעטה‬
– Reactivity - ‫תגובתיות‬
Impaired Capacity ‫יכולת מופחתת‬
to delay, process, review ,‫לדחות‬
...‫לעבד ולסקור‬
• Stimulation of right amygdala
• ‫גירוי של האמיגדלה הימנית‬
– Danger center of brain - ‫סכנה למרכז המח‬
• No right fronto-orbital cortex inhibition
• ‫אין הפנמה בקורטקס הקדמי אורביטלי‬
Impaired Capacity
‫יכולת מופחתת‬
to delay, process, review
...‫ לעבד ולסקור‬,‫לדחות‬
•
•
•
•
Automatic defensivenes
‫הגנתיות אוטומטית‬
Blocking incoming information
‫חסימת מידע נכנס‬
–
–
–
–
In case it will be overwhelming
‫למקרה שהוא יהיה מידע מציף‬
Cannot learn from experience
‫אין יכולת ללמוד מהנסיון‬
Confusion as Defense against
Unconscious Guilt
‫בלבול כהגנה בפני אשמה לא מודעת‬
• Mick, 17, cheating on exam
• ‫ מרמה בבחינות‬,17 ‫ניק בן‬
• Learning disabled, socially awkward
• ‫ מוזרות חברתית‬,‫לקוי למידה‬
• Sister, age 15 - 15 ‫ בת‬,‫אחות‬
Confusion as Defense against
Unconscious Guilt
‫בלבול כהגנה בפני אשמה לא מודעת‬
•
•
•
•
•
•
•
•
Both children have learning problems
‫לשני הילדים קשיי למידה‬
Mother has high standards
‫לאימא יש סטנדרטים גבוהים‬
Father recovering alcoholic
‫האב אלכוהוליסט בגמילה‬
Parental tension
‫מתח בין ההורים‬
The Parents’ Relationship
‫היחסים בין ההורים‬
• Mother accuses father
• ‫האם מאשימה את האב‬
• Cannot remember what she has
said
• ‫לא יכולה לזכור מה אמרה‬
• Cannot speak clearly
• ‫לא יכולה לדבר ברור‬
The Parents’ Relationship
‫היחסים בין ההורים‬
• Allusions to inappropriate remarks
• ‫רמיזות להערות לא מהוגנות‬
• Therapist cannot think clearly
• ‫המטפל לא מצליח לחשוב בבהירות‬
• Mick and sister bored, zoned out
• ‫מיק ואחותו משועממים ובוהים‬
Shared Unconscious Confusion
‫בלבול משותף לא מודע‬
• Parents afraid to confront issues
• ‫ההורים חוששים להתעמת בנושאים‬
‫מסויימים‬
• Children’s confusion attributed to
learning disability
• ‫בלבול הילדים תורם ללקויות הלמידה‬
Shared Unconscious Confusion
‫בלבול משותף לא מודע‬
•
•
•
•
•
•
•
•
Research shows it’s “In the brain”
"‫מחקרים מראים ש"זה במוח‬
“Obfuscating” dynamic
‫דינמיקה מבלבלת ולא ברורה‬
To avoid pain and responsibility
‫על מנת למנוע כאב ואחריות‬
Children taking in confused climate
‫הילדים מפנימים את האווירה המבלבלת‬
Father’s Revelation
‫הגילוי של אבא‬
•
•
•
•
•
•
•
Drinking ‫שותה‬
Came on to niece at strip club
‫התחיל עם האחיינית שלו במועדון חשפנות‬
No trust ‫אין אמון‬
“I don’t pass the test”
‫"אני לא עובר את המבחן‬
Fantasy: Clear thinking leads to danger,
not to safe solutions ‫ חשיבה‬:‫פנטזיה‬
‫ לא פתרון בטוח‬,‫בהירה גורמת לסכנה‬
Unconscious Fear of Men Failing the Test
‫פחד לא מודע מגברים שלא עוברים את המבחן‬
• Symptom and learning disability
• ‫סמפטומים והפרעות למידה‬
• Results from and contributes to...‫ ותורם ל‬...‫נובע מ‬
• Shared Unconscious state of mind ‫לא מודע נפשי‬
‫משותף‬
• Expectation that men will fail ‫ציפיה שגברים יאכזבו‬
• In anxiety to pass, they cheat
• ‫ הם מרמים‬,‫מתוך חרדה לא להתקבל‬
• This mentality is ‫המנטליות הזאת היא‬
– interpersonally constructed and regulated
– ‫נבנית בשדה הבינאישי ושם היא מווסתת‬
Right Brain - The Seat of the
Unconscious
‫מוח ימין – מקום מושבו של הלא מודע‬
• Primed to read other’s minds
• ‫מקבל רמזים לקרא את ה"מיינד" של‬
‫האחר‬
• Ten times faster than left brain
• ‫פי עשר יותר מהיר ממוח שמאל‬
• For instance in analytic empathy
• ‫למשל בניתוח אמפטיה‬
Right Brain
The Seat of the Unconscious
‫מוח ימין – מקום מושבו של הלא מודע‬
• Tune the unconscious
• ‫מכוונן את הלא מודע‬
• Verbalize the messages
• ‫הופך מסרים למילוליים‬
• Bridge the cross-brain gap
• ‫מגשר על הפער בין חלקי המוח‬
Mirror Neurons
‫נוירוני מראה‬
Mirror neurons in the motor cortex
fire in association: ‫נוירוני המראה בקורטקס‬
‫המוטורי יורים אסוציאציות‬
- To an action that is done by oneself
- ‫לפעולה שנעשית על ידי האדם‬
- To an action done by another
- ‫לפעולה שנעשית על ידי האחר‬
- In association to sounds or smells that
signify an action
- ‫בהקשר לקול או ריח שמסמלים פעולה‬
Mirror Neurons
‫נוירוני מראה‬
Mirror neurons create: :‫נוירוני מראה יוצרים‬
A mirror image inside the self that
echoes the inside of the other
‫דמות מראה בתוך העצמי שמהדהדת את‬
‫פנימיותו של האחר‬
Mirror neurons provide: ‫נוירוני מראה מספקים‬
the neurological basis for “a shared
manifold of intersubjectivity”
‫הבסיס הנוירולוגי ל"פנים הרבות של‬
"‫האינטרסובייקטיביות‬
(Gallese 2005)
...
Mirror Neurons
‫נוירוני המראה‬
• Transfer of emotional states from one mind
to another is ubiquitous process
‫העברת מצבים רגשיים מ"מיינד" אחד לאחר הנו‬
‫תהליך המתקיים בו זמנית בכל מקום‬
• Facial expression is universal component
of emotional states (Tompkins)
‫הבעות פנים הנן מרכיב אוניברסלי של מצבים רגשיים‬
• Mirror neurons for facial muscles (Ferrari)
‫נוירוני מראה לשרירי הפנים‬
Mirror Neurons
‫נוירוני המראה‬
• Perception of emotion in the other person
creates a resonant psychological state
• ‫תפישת הרגשות של אדם אחר יוצרת מצבים‬
‫פסיכולוגיים משמעותיים‬
• In long term relationships, each person
affects the other’s state of brain
organization
• ‫ כל אדם משפיע על אופן‬.‫ביחסים לטווח ארוך‬
‫הארגון המוחי של האחר‬
(Tronick
1996; Schore
Mirror Neurons in Couples & Families
‫נוירוני המראה בזוגות ובמשפחות‬
• Intimate partners’ mirror neurons fire in
mutual response to each other
• ‫נוירוני מראה אצל שותפים אינטימיים יורים בתגובה‬
‫הדדית אחד כלפי השני‬
– Fire more in familiar relationships
– ‫יורים יותר ביחסים מוכרים‬
• New pathways etched in both minds
• ‫נתיבים חדשים נוצרים ב"מיינדים" של שניהם‬
• Basic foundation of unconscious transmission
in analysis & psychotherapy
• ‫נוצר בסיס של יכולת העברה לא מודעת באנליזה‬
‫ופסיכותרפיה‬
How are messages communicated?
?‫כיצד מסרים מועברים‬
• Drive dominated baby (Klein)
• )‫דחפים שולטים על התינוק (קליין‬
– Persecutory object, envied couple
• Projective identification ‫הזדהות‬
‫השלכתית‬
• Projective and introjective processes
• ‫תהליכים השלכתיים והפנמתיים‬
• Containing function of mother (Bion)
• )‫תפקיד האם כמיכל (ביון‬
Projective and Introjective
Identification
‫הזדהות השלכתית והפנמתית‬
• Basis of empathy, alliance, transference
and countertransference
• ‫ העברה והעברה נגדית‬,‫ ברית‬,‫בסיס האמפטיה‬
• Sexual resonance ‫הדהוד מיני‬
• Intimacy ‫אנטימיות‬
• Problems when ‫יש בעיות כאשר‬
– projections fit ‫השלכות מתאימות‬
– projections are refused ‫השלכות מסורבות‬
– introjections are alien ‫הפנמות נחוות כזרות‬
El Vinculó
(The Link) ‫הקשר‬
)‫((פישון רבייר‬Pichon-Rivière 1950s)
• Drew on Fairbairn, Klein, others
• ‫ קליין ואחרים‬,‫התבסס על פרברן‬
• Intermediate area between
internal world & external world o
interaction
• ‫אזור ביניים בין עולם האינטראקציות‬
‫הפנימי והחיצוני‬
El Vinculó
(The Link) ‫הקשר‬
)‫((פישון רבייר‬Pichon-Rivière 1950s)
•
•
•
•
•
•
Construct shared organization
‫בנה מבנים משותפים‬
Link organized by persons in group
‫ה"קשר" מאורגן על ידי אנשים בקבוצות‬
Link then organizes these individuals
‫ואז ה"קשר" מארגן את אותם אנשים‬
Link: definition and visualization
‫הקשר – הגדרה והמחשה‬
• Intermediate area between two
subjects
• ‫שטח ביניים בין שני סובייקטים‬
• Shared interactional patterns
• ‫דפוסי אינטראקציה משותפים‬
• Organizing the individual
• ‫מארגנים את האנדבידואל‬
Link: definition and visualization
‫הקשר – הגדרה והמחשה‬
• Think not of a link between thought and
feeling, male and female elements as in Freud
and Klein
• ‫ אלמנטים‬,‫אל תחשבו על חיבור בין מחשבות ורגשות‬
‫זכריים ונקביים כמו אצל פרויד וקליין‬
• Think not of a bond or link in a chain
• ‫אל תחשבו על קשר או חיבור בשרשרת‬
• But think of the whole chain link fence
• ‫אלא תחשבו על שרשרת החיבורים בגדר כולה‬
‫‪Link: as Chainlink‬‬
‫הקשר – כשרשרת חיבורים‬
Pichon-Rivière - ‫פישון רבייר‬
We are born into links and we live in
links
Links exist in the spaces in-between
They are in the air we move in
We breathe them in. As fish breathe the
water they swim in
‫ קשרים‬.‫אנו נולדים לתוך קשרים וחיים בתוכם‬
‫ נמצאים באוויר בו אנו‬,‫קיימים במרחבים שבינינו‬
‫ כמו שדגים נושאים את‬,‫ אנו נושמים אותם‬,‫נעים‬
‫המים בהם הם שוחים‬
Pichon-Rivière ‫פישון רבייר‬
Two Axes ‫שני צירים‬
• Vertical: Between Generations ‫ בין הדורות‬:‫אנכי‬
– Previous generation and succeeding generations
– ‫הדורות הקודמים והדורות הבאים‬
• Horizontal: Between Individuals & within
Groups
• ‫ בין פרטים ובתוך קבוצות‬:‫אופקי‬
– Connected to - ‫מחוברים ל‬
» Family ‫משפחה‬
» Institutions, Schools ,‫ בתי ספר‬,‫מוסדות‬
» Village ‫ערים‬
» Wider Society ‫החברה הרחבה‬
» Culture ‫התרבות‬
Each person is born into and lives
in links:
‫כל אדם נולד לתוך וחי בתוך קשרים‬
Ongoing bond
‫קשרים מתמשכים‬
• What is interpersonal becomes
intrapsychic ‫הבין אישי הופך לתוך אישי‬
• What is intrapsychic becomes
interpsychic ‫התוך אישי הופך לבין אישי‬
‫בולוניני‬
Bolognini
The link is expressed
individually in:
:‫הקשרים מתבטאים באופן אישי ב‬
•
•
•
•
•
•
Dreams ‫חלומות‬
Individual actions ‫פעולות אישיות‬
Symptoms ‫סימפטומים‬
Bodily experiences ‫חוויות גופניות‬
This recalls Freud’s early findings
‫זה מזכיר את הממצאים הראשוניים של פרויד‬
Concepts in the Area of the Link
"‫תפישות ב"שדה" ה"קשר‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Attachment theory (Fonagy)
)‫תיאוריית ההתקשרות (פונגיי‬
Joint marital personality (Dicks)
)‫אישיות זוגית מאוחדת (דיקס‬
Basic Assumptions, Containment (Bion)
)‫ הכלה (ביון‬,‫השערות בסיסיות‬
Shared Family Assumptions (Zinner)
)‫השערות משפחתיות (צינר‬
Transitional Space (Winnicott)
)‫מרחב מעבר (וויניקוט‬
Concepts in the Area of the Link
"‫תפישות בתחום ה"קשר‬
• Communication Chain between Individuals
and Groups (Foulkes)
• )‫שרשרת של תקשורת בין יחידים וקבוצות (פולקס‬
• Social Unconscious (Hopper)
• )‫הלא מודע החברתי (הופר‬
• Analytic Third (Ogden)
• )‫השלישי האנליטי (אוגדן‬
• Intersubjectivity (Stolorow and Atwood)
• )‫אינטרסובייקטיביות (סטולורו ואטווד‬
Interpersonal Unconscious based on linking
through MIRROR NEURONS
‫לא מודע בינאישי מבוסס על חיבורים דרך נוירוניי המראה‬
•
•
•
•
•
•
•
•
Link is built into our brains & minds
‫ בנויים בתוך המוח והמיינד שלנו‬- ‫הקשרים‬
Emotional communication in our biology
‫תקשורת רגשית בביולוגיה שלנו‬
Bodily communication is primary
‫התקשורת גופנית היא ראשונית‬
Somatic unconscious expresses the link
‫לא מודע סומטי מתבטא בקשרים‬
Sexual Relationship
expresses shared unconscious
‫יחסים מיניים מבטאים לא מודע משותף‬
• Sexual conveys internal world on body‘s
surface ‫המיניות מעבירה את העולם הפנימי לגוף‬
• Sex is physical experience ‫מין הנו חוויה פיזית‬
– that expresses emotional experience
– ‫המבטאת חוויה רגשית‬
• Psychosomatic encoding of emotion
• ‫קידוד פסיכוסומטי של רגשות‬
• Sex is colored by ‫המיניות נצבעת על ידי‬
– internal object relations, wishes and fears
– ‫ משאלות ופחדים‬,‫יחסי אובייקט מופנים‬
Death Anxiety in Creation of Shared
Unconscious Fantasy
‫חרדת המוות היא יצירה של פנטזיה משותפת לא‬
‫מודעת‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Example of a couple ‫דוגמא של זוג‬
No sex because of Larry’s lack of desire
‫אין יחסי מין בגלל חוסר תשוקה של לארי‬
Rachel energetic and emotional
‫רחל אנרגטית ורגשית‬
Fears “Larry will die in this relationship”
"‫פחדים "לארי ימות בתוך היחסים‬
Larry immobile and depressed ‫לארי משותק ומדוכא‬
Larry “dies” in the session ‫לארי "מת" בטיפול‬
Larry’s story ‫הסיפור של לארי‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Loves Rachel, wants away from sex
‫ מתרחק מסקס‬,‫אוהב את רחל‬
Rachel a Teflon woman, impervious
‫רחל "אשת טלפון" קשוחה‬
Feels rebuked for lack of desire
‫מרגיש ביקורת על חוסר התשוקה שלו‬
Anger at her affairs blocked his desire
‫הכעס על הרומנים שנהלה חוסם את התשוקה שלו‬
Horrible time for both of them
‫זמנים קשים עבור שניהם‬
Then her father died
‫ואז מת אביה‬
His father left when he was 11
11 ‫אביו עזב כשהיה בן‬
Living close to 2 voluptuous sisters and Mom
‫גרים על יד שתי אחיות חושניות ואימן‬
Rachel’s story ‫הסיפור של‬
‫רחל‬
• Larry was sophisticated, exciting in sex
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‫ מרגש בסקס‬,‫לארי היה מתוחכם‬
Turned off by her playfulness
‫"כבה" בגלל שהיא מלאת חיים ויכולת משחק‬
Turned off after commitment made
‫"כבה" אחרי שהיתה מחוייבות ביניהם‬
Mother dependent on her ‫אימה תלויה בה‬
"I take care of everyone” "‫"אני דואגת לכולם‬
“Who takes care of you?” "?‫"מי ידאג לי‬
That’s why I turned to an affair
‫לכן ניהלתי רומנים‬
The dead elephant in the room
‫הפיל המת בחדר‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sex is the dead elephant in the room
‫הסקס הנו ה"פיל המת" בחדר‬
Larry dying in the marriage
‫לארי מת בנישואין‬
Larry would die for his children
‫לארי ימות עבור ילדיו‬
Larry did die for his children
‫לארי מת עבור ילדיו‬
A second death ‫מוות שני‬
–
–
–
–
–
Died when Father left ‫מת כשאבא עזב‬
Killed off desire to protect Mom and sisters
‫הרג את התשוקה על מנת להגן על אימא והאחיות‬
Dad returned too late once Larry left home
‫אבא חזר מאוחר מדי אחרי שלארי עזב את הבית‬
Interpretations of the dynamic underlying
the lack of sex
‫פירושים של הדינמיקה העומדת בבסיס החסר בסקס‬
• “Rachel, you are left by your man over and over as
you, Larry, were left by your father”
• ‫ נעזבת על ידי הגבר שלך שוב ושוב כמו שאתה לארינעזבת‬,‫"רחל‬
‫על ידי אביך‬
• “Larry, you put your pain of abandonment into Rachel
and Rachel, you put it back into Larry by your affairs”
• ‫ הכנסת את כאב הנטישה שלך לתוך רחל ורחל את הכנסת‬,‫"לארי‬
"‫את זה בחזרה לתוך לארי דרך הרומנים שניהלת‬
• “Rachel came back to you, Larry, as your father did,
but too late for you to depend on him. Now you won’t
depend on her either” ‫ כמו שאבא‬,‫ לארי‬,‫"רחל חזרה אליך‬
‫ עכשיו לא תסמוך‬.‫ אבל מאוחר מדי מכדי שתוכל לסמוך עליו‬,‫חזר‬
".‫גם עליה‬
• “You share the longing for a person who is dead to
each of you"‫"אתם שותפים בגעגוע לאדם שמת לכל אחד מכם‬
An accumulating death spiral
‫ספירלת מוות מצטברת‬
• Legacy of feeling unloved
• ‫מסורת של להרגיש לא אהובים‬
–
–
–
–
He by his abandoning father ‫הוא על ידי אביו הנוטש‬
She by her needy mother ‫היא על ידי אימה התלותית‬
Transferring object hunger into sexual desire
‫העברת הרעב לאובייקט אל תוך תשוקה מינית‬
• Then, spiral of excitement, commitment, death of
sex, death of trust, death of intimacy, mounting
resentment, increasing withdrawal, increasing
desperation ‫ מות‬,‫ מחוייבות‬,‫ ספירלה של התרגשות‬,‫אז‬
‫ ונסיגה‬,‫ טינה מצטברת‬,‫ מות האינטימיות‬,‫ מות האמון‬,‫המיניות‬
‫מתגברת‬
• Unconscious image of deadness and futility
• ‫תמונה לא מודעת של מוות וחוסר פריון‬
– The “dead elephant in the room”"‫ה"פיל המת שבחדר‬
Progress of treatment
‫התפתחות הטיפול‬
• Lively sessions and overexcitement with
each other and with us ‫פגישות מלאות‬
‫חיות והתרגשות אחד עם השני ואיתנו‬
• Alternating with dead time and
absences ‫מתחלפות בזמנים מתים והעדרות‬
• They stayed together but ‫הם נשארים‬
‫ביחד אבל‬
• Finally killed off the treatment ‫בסוף‬
‫הורגים את הטיפול‬
In the Countertransference
‫בהעברה הנגדית‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
We were attracted by their eagerness ‫נמשכנו לרצונם העז‬
Felt frustrated as they did ‫הרגשנו מתוסכלים כמותם‬
Felt sad, desperate, empty ‫ מיואשים וריקים‬,‫הרגשנו עצובים‬
Resonated with their unconscious suffering
‫הדהדנו את הסבל הלא מודע שלהם‬
Felt dropped when they interrupted
‫הרגשנו נשמטים כשהם הפריעו‬
Confronted the repetition of rejection
‫התעמתנו עם חזרתיות הדחייה‬
Suffered when they decided to terminate
‫סבלנו כאשר הם החליטו לסיים‬
Understanding and Empathy for
Their Unconscious State of Mind
‫הבנה ואמפטיה לעמדתם הלא מודעת‬
Their unconscious state of mind was
instantiated in us through projective and
introjective identification, conveyed at all
levels, beginning with the mirror
neurons.
‫עמדתם הלא מודעת הודגמה דרך התבטאותה‬
,‫בנו בהזדהות השלכתית והפנמתית בכל הרמות‬
.‫החל בנוירוני המראה‬
The Examples show:
:‫הדוגמא מראה‬
• Individual unconscious formed & shared at all
levels, from emotion to complex fantasy
• ‫ מהרמה‬,‫הלא מודע האישי נוצר ומשותף בכל הרמות‬
‫הרגשית לפנטזיה המורכבת‬
• Projective & introjective processes
• ‫תהליכים השלכתיים והפנמתיים‬
• Distorted by trauma & loss
• ‫עיוותים שנוצרים על ידי טראומה ואובדן‬
• Carried across generations
• ‫מועברים בין הדורות‬
...
The Examples show:
:‫הדוגמא מראה‬
• Formation of shared family unconscious
from interplay of individuals’ unconscious
• ‫תצורות של לא מודע משפחתי משותף מתוך‬
‫משחק גומלין בין הלא מודע של הפרטים השונים‬
• Formation of individual unconscious from
shared family unconscious
• ‫תצורות של לא מודע אישי מתוך לא מודע‬
‫משפחתי משותף‬
Conclusion:
The Interpersonal Unconscious
‫ הלא מודע המשותף‬:‫סיכום‬
• Individual unconscious forms & is molded in
interaction at each developmental stage
• ‫לא מודע אנדבידואלי נוצר ומעוצב בתוך אינטראקציה‬
‫בכל שלבי ההתפתחות‬
• Interpersonally expressed in choice of mates
• ‫בת הזוג‬/‫מתבטא באופן בינאישי בבחירת בן‬
• Modified in marriage & intimate relationships
• ‫משתנה בנישואין וביחסים אינטימיים‬
...
Conclusion:
The Interpersonal Unconscious
‫ הלא מודע הבינאישי‬:‫מסקנות‬
• Expressed & modified in child-rearing
• ‫מתבטא ומשתנה בגידול הילדים‬
• Expressed & modified in analysis & therapy
• ‫מתבטא ומשתנה באנליזה ובטיפול‬
• So The Interpersonal Unconscious continues!
• !‫כך הלא מודע הבינאישי ממשיך‬
Reference
David Scharff & Jill Savege Scharff
The Interpersonal Unconscious. (2011)
Lanham, Maryland: Jason Aronson.
[email protected]
www.theipi.org
Download

הלא מודע הבין אישי