Tiedote Akatemian ulkoisille sivuille 7.5.2013
suomeksi/på svenska/in English
sivu 1 / 9
Suomen Akatemia
Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö 7.5.2013
TUTKIJATOHTORIT 2013
1) Tutkijatohtorin rahoituksen saaneet
Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalle osoitettiin 27.9.2012 päättyneessä haussa 268
tutkijatohtorihakemusta, joista viisi hakemusta peruutettiin myöhemmin. Kokouksessaan 6.5.2013
kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta päätti myöntää tutkijatohtorin rahoituksen yhteensä
jäljempänä listatuille 38 hakijalle ajalle 1.9.2013 - 31.8.2016:
Ahva, Laura Kristiina
Bosseler, Alexis
Franck, Henrika
Haavisto, A Camilla
Hautala, Johanna
Hongisto, Anja Ilona
Ilmakunnas, Johanna
Jaakkola, Tomi Antero
Kananoja, Kalle
Kilpeläinen, Markku J
Kilpi-Jakonen, Elina
Korkea-aho, Emilia
Kukkonen, Karin
Kyrölä, Katariina
Kähkönen, Lottamari
Lanas, Maija-Liisa
Leikas, Sointu S
Leinonen, Therese
Lounela, Anu K
Luhtakallio, Eeva
Löytömäki, Stiina O H
Mannermaa, Kristiina
Mäkelä, Liisa Likke Birgitta
Niemi, Minna
Nyberg, Henri K
Pajunen, Mika
Pekkarinen, Elina Katariina
Puumala, Eeva
Rainio, Riitta J
Seppälä, Tiina
Siders, Annika K
Simko, Juraj
Sykäri, Venla
Särkkä, Timo Tapani
TAY
HY
HANKEN
HY
TY
TY
HY
TY
HY
HY
JY
HY
TY
TY
TY
OY
HY
TY
HY
HY
HY
HY
VY
TY
HY
HY
MUU
TAY
HY
LY
HY
HY
HY
JY
Tiedote Akatemian ulkoisille sivuille 7.5.2013
suomeksi/på svenska/in English
Toivanen, Juhana
Wigell, Mikael
Viljaranta, Jaana Hannele
Ylä-Anttila, M Tuomas
sivu 2 / 9
JY
UPI
JY
HY
2) Varasijoille valitut
Mikäli rahoitusta nyt saanut ei ota tutkijatohtorin rahoitusta vastaan, rahoitus voidaan osoittaa
varasijalistalle otetulle hakijalle. Toimikunta päätti varasijalistasta seuraavasti (järjestyksessä, jossa
tutkijatohtorin rahoituskautta tarjotaan):
1
2
3
4
5
6
7
Kauhanen, Tuukka E J
Isoaho, Mari H
Meriläinen, Lea Maarit
Henttonen, Elina
Peltola, Mikko
Korpela, Ville
Äikäs, Tiina Eliisa
HY
HY
UEF
AALTO
TAY
TY
OY
Arviointikriteerit
Suomen Akatemian tutkimusrahoitus suunnataan kilpailuun perustuen parhaille tutkijoille ja
tutkimusryhmille sekä lupaavimmille nuorille tutkijoille tieteellisesti kunnianhimoisten hankkeiden
toteuttamiseen. Rahoituspäätökset perustuvat tutkimussuunnitelman ja hakijan tieteellisten ansioiden
arviointiin.
Suomen Akatemia soveltaa rahoituskohteidensa valinnassa seuraavia arviointiperusteita: 1)
tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus, 2) hakijan ja/tai tutkijaryhmän pätevyys, 3)
tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus, 4) tutkimusympäristön laatu ja vahvistaminen, 5)
tutkimuksen kansainväliset ja kansalliset yhteistyösuhteet sekä tutkijoiden liikkuvuus, sekä 6)
tutkimushankkeen merkitys ammattimaisen tutkijan uran edistämiselle.
Rahoituspäätöstä tehtäessä huomiota kiinnitetään myös Akatemian hyväksymiin tutkimuspoliittisiin
tavoitteisiin. Hakemusten arviointiperiaatteista on lisätietoa Akatemian verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Hakemusten-kasittely-arviointi-ja-paatoksenteko/
Päätöksen toimeenpano
Kaikki tutkijatohtorin tehtävään hakeneet saavat sähköpostiosoitteeseensa ilmoituksen toimikunnan tehtyä
myönteisen tai kielteisen rahoituspäätöksen. Päätös on luettavissa Akatemian verkkoasioinnissa
http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Kirjaudu-tasta-sahkoiseen-asiointiin/ Omat hakemukset -valikon
Päätökset -välilehdeltä. Päätösilmoituksia ei postiteta.
Suorituspaikan on otettava tutkija palvelussuhteeseen päätöksen ehtojen mukaisesti. Varasijalla oleviin
otetaan yhteyttä vain, mikäli joku nyt valituista luopuu tehtävästä kuluvan kalenterivuoden aikana.
Tiedote Akatemian ulkoisille sivuille 7.5.2013
suomeksi/på svenska/in English
sivu 3 / 9
Hakemuksista annetut arviointilausunnot
Kukin hakija voi lukea hakemuksestaan saamansa lausunnon käyttäjätunnuksillaan Akatemian
verkkoasioinnissa (osoite yllä). Lausuntoja ei postiteta.
Hakemuksista on annettu pääsääntöisesti yksi paneelilausunto, jonka on laatinut tieteenalakohtainen,
Akatemian ulkopuolinen asiantuntijaryhmä kokouksessa käymänsä keskustelun perusteella. Mikäli
lausuntoja on kaksi tai useampi, kaksi tai useampi yksittäistä asiantuntijaa on antanut ne itsenäisesti.
Kyseisistä hakemuksista 247 hakemusta arvioitiin yhdessä samaan aikaan vastaanotettujen akatemiahankeja akatemiatutkijahakemusten kanssa eri arviointipaneelissa. Mikäli Akatemia on arvioinut, että
hakemuksen arviointi ei sovi minkään arviointipaneelin alalle, sille on pyydetty kahden tai useamman
yksittäisen asiantuntijan itsenäiset arviointilausunnot. 16 hakemukseen pyydettiin lausunnot yksittäisiltä
asiantuntijoilta. Yksi hakemuksista päätettiin jättää arvioimatta, koska hakemus ei täyttänyt Akatemian
asettamia keskeisiä muodollisia kriteerejä. Viisi hakijaa peruutti hakemuksensa ennen arviointipaneelien
kokoontumisia, joten niitä ei arvioitu. Rahoituksesta päättävä toimikunta käyttää lausuntoja oman
päätöksentekonsa tukena.
Hakemukset olivat korkeatasoisia. Alle 15 % hakemuksista voitiin rahoittaa, minkä takia useita erinomaiset
arviot saaneita hakijoita jäi vaille rahoitusta. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan alan
tutkijatohtoreiden rahoitukseen myönnettiin runsas yhteensä 9,2 miljoonaa euroa 38 tutkijatohtorille.
SYYS12: TT-hakemusten arviointitaulukko (paneeleissa arvioidut, yhteensä 248)
80
70
60
hakemusten määrä
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
arvosanat
Hyvä tutustua ennen seuraavan hakemuksen jättämistä
Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikössä valmistellaan yhteenvetoa asiantuntijapaneelien
palautteesta hakijoille. Yhteenveto julkaistaan kesäkuussa yksikön verkkosivuilla
http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Organisaatio_/Yksikot_/Kulttuurin-ja-yhteiskunnantutkimuksen-yksikko/Sivu-2/. Verkkosivuilla on nyt tietoa aikaisempien hakujen palautteesta.
Tiedote Akatemian ulkoisille sivuille 7.5.2013
suomeksi/på svenska/in English
sivu 4 / 9
Finlands Akademi
Enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning 7.5.2013
FORSKARDOKTORER 2013
1) De som beviljats finansiering
I Finlands Akademis septemberutlysning 2012 mottog forskningsrådet för kultur och samhälle sammanlagt
268 ansökningar om finansiering för anställning som forskardoktor. Fem ansökningar drogs senare tillbaka.
Forskningsrådet har vid sitt möte den 6 maj 2013 beslutat att bevilja följande 38 sökande
forskardoktorsfinansiering för perioden 1.9.2013–31.8.2016:
Ahva, Laura Kristiina
Bosseler, Alexis
Franck, Henrika
Haavisto, A Camilla
Hautala, Johanna
Hongisto, Anja Ilona
Ilmakunnas, Johanna
Jaakkola, Tomi Antero
Kananoja, Kalle
Kilpeläinen, Markku J
Kilpi-Jakonen, Elina
Korkea-aho, Emilia
Kukkonen, Karin
Kyrölä, Katariina
Kähkönen, Lottamari
Lanas, Maija-Liisa
Leikas, Sointu S
Leinonen, Therese
Lounela, Anu K
Luhtakallio, Eeva
Löytömäki, Stiina O H
Mannermaa, Kristiina
Mäkelä, Liisa Likke Birgitta
Niemi, Minna
Nyberg, Henri K
Pajunen, Mika
Pekkarinen, Elina Katariina
Puumala, Eeva
Rainio, Riitta J
Seppälä, Tiina
Siders, Annika K
Simko, Juraj
Sykäri, Venla
Särkkä, Timo Tapani
Toivanen, Juhana
TU
HU
HANKEN
HU
ÅU
ÅU
HU
ÅU
HU
HU
JU
HU
ÅU
ÅU
ÅU
UU
HU
ÅU
HU
HU
HU
HU
VU
ÅU
HU
HU
Övrig
TU
HU
LU
HU
HU
HU
JU
JU
Tiedote Akatemian ulkoisille sivuille 7.5.2013
suomeksi/på svenska/in English
Wigell, Mikael
Viljaranta, Jaana Hannele
Ylä-Anttila, M Tuomas
sivu 5 / 9
UPI
JU
HU
2) De som placerats på reservplats
Om någon av de sökande som beviljats finansiering inte tar emot finansieringen kan forskningsrådet i
stället anvisa den till en sökande från reservlistan. Forskningsrådets beslut om reservlistan var följande (i
den ordning de erbjuds finansiering):
1
2
3
4
5
6
7
Kauhanen, Tuukka E J
Isoaho, Mari H
Meriläinen, Lea Maarit
Henttonen, Elina
Peltola, Mikko
Korpela, Ville
Äikäs, Tiina Eliisa
HU
HU
ÖFU
AU
TU
ÅU
UU
Bedömningskriterier
Akademins forskningsfinansiering grundar sig på konkurrens och den riktas till de bästa forskarna och
forskargrupperna samt till de mest lovande unga forskarna för att de ska genomföra vetenskapligt
ambitiösa forskningsprojekt. Besluten grundar sig på bedömningen av de framförda forskningsplanernas
och de sökandes vetenskapliga meriter.
Vid besluten tillämpar Akademin följande bedömningskriterier: 1) forskningsplanens vetenskapliga kvalitet
och innovativitet, 2) den sökandes/forskargruppens kompetens, 3) forskningsplanens genomförbarhet, 4)
forskningsmiljöns kvalitet och stärkande, 5) forskningens internationella och nationella samarbetskontakter
samt forskarmobilitet, och 6) forskningsprojektets betydelse för främjandet av en professionell
forskarkarriär.
Vid beredningen av finansieringsbeslut beaktas också Akademins forskningspolitiska mål. Mer information
om bedömningsprinciperna finns på vår webbplats: www.aka.fi/sv/A/Finansiering-och-stod/Bedomning.
Verkställande av beslut
Alla som har sökt finansiering för anställning som forskardoktor får ett e-postmeddelande om beslutet.
Beslutet kan läsas i Akademins e-tjänst (www.aka.fi/sv/A/Finansiering-och-stod/Logga-in-pa-e-tjansten)
under Mina ansökningar och fliken Beslut. Vi skickar inte beslutsmeddelanden per post.
Forskningsplatsen måste anställa forskaren i ett anställningsförhållande i enlighet med beslutsvillkoren. De
som placerats på reservlistan kontaktas endast om någon finansieringsmottagare avstår från sin
finansiering under pågående kalenderår.
Utlåtanden
Var och en kan läsa utlåtandet på sin ansökan i Akademins e-tjänst (www.aka.fi/sv/A/Finansiering-ochstod/Logga-in-pa-e-tjansten). Utlåtandena skickas inte per post.
Tiedote Akatemian ulkoisille sivuille 7.5.2013
suomeksi/på svenska/in English
sivu 6 / 9
I regel ges ett panelutlåtande på varje ansökan. Utlåtandet har gjorts upp av en vetenskaplig grupp
bestående av utomstående sakkunniga på basis av den diskussion som förts under panelmötet. Om det
finns två eller flera utlåtanden har dessa getts av två eller flera enskilda experter självständigt. Sammanlagt
247 ansökningar bedömdes samtidigt med ansökningar om akademiprojektfinansiering och anställning som
akademiforskare. Om Akademin ansåg att en ansökan inte kunde placeras i någon av panelerna inhämtades
självständiga utlåtanden av två eller flera enskilda experter. På 16 ansökningar inhämtades utlåtanden av
enskilda experter. Forskningsrådet lät bli att bedöma en ansökan, eftersom den inte uppfyllde alla de
formella kriterier som Akademin ställt för ansökningar. Fem sökande drog tillbaka sin ansökan innan
panelerna sammanträdde, så dessa ansökningar bedömdes inte. Forskningsrådet utnyttjar utlåtandena som
stöd för sina beslut.
Ansökningarna höll en hög standard. Endast omkring 15 procent av ansökningarna kunde finansieras och
därför blev många ansökningar som fått ett utmärkt betyg utan finansiering. Forskningsrådet beviljade
totalt drygt 9,2 miljoner euro i finansiering till 38 forskardoktorer.
Septemberutlysningen 2012: Panelernas betygsfördelning för ansökningar om anställning som
forskardoktor (n = 248)
80
70
60
Antal ansökningar
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
Betyg
Respons från panelerna
Enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning håller på att bereda ett sammandrag över
expertpanelernas respons till de sökande. Sammandraget publiceras i juni på enhetens webbsidor
(www.aka.fi/sv/A/Finlands-Akademi/Organisation/Enheter/Enheten-for-kultur--och-samhallsvetenskapligforskning > KY-tilastot, på finska). Just nu finns där responsen från tidigare utlysningar.
Tiedote Akatemian ulkoisille sivuille 7.5.2013
suomeksi/på svenska/in English
sivu 7 / 9
Academy of Finland
Culture and Society Research Unit, 7 May 2013
POSTDOCTORAL RESEARCHERS 2013
1) Recipients of Postdoctoral Researcher funding
The Research Council for Culture and Society received a total of 268 applications for Postdoctoral
Researcher funding in the September 2012 call (deadline 27 September 2012). Five applicants cancelled
their application after the deadline. At its meeting on 6 May 2013, the Research Council decided to grant
funding to the following 38 applicants for the period 1 September 2013–31 August 2016:
Ahva, Laura Kristiina
Bosseler, Alexis
Franck, Henrika
Haavisto, A Camilla
Hautala, Johanna
Hongisto, Anja Ilona
Ilmakunnas, Johanna
Jaakkola, Tomi Antero
Kananoja, Kalle
Kilpeläinen, Markku J
Kilpi-Jakonen, Elina
Korkea-aho, Emilia
Kukkonen, Karin
Kyrölä, Katariina
Kähkönen, Lottamari
Lanas, Maija-Liisa
Leikas, Sointu S
Leinonen, Therese
Lounela, Anu K
Luhtakallio, Eeva
Löytömäki, Stiina O H
Mannermaa, Kristiina
Mäkelä, Liisa Likke Birgitta
Niemi, Minna
Nyberg, Henri K
Pajunen, Mika
Pekkarinen, Elina Katariina
Puumala, Eeva
Rainio, Riitta J
Seppälä, Tiina
Siders, Annika K
Simko, Juraj
Sykäri, Venla
Särkkä, Timo Tapani
University of Tampere
University of Helsinki
Hanken School of Economics
University of Helsinki
University of Turku
University of Turku
University of Helsinki
University of Turku
University of Helsinki
University of Helsinki
University of Jyväskylä
University of Helsinki
University of Turku
University of Turku
University of Turku
University of Oulu
University of Helsinki
University of Turku
University of Helsinki
University of Helsinki
University of Helsinki
University of Helsinki
University of Vaasa
University of Turku
University of Helsinki
University of Helsinki
Other
University of Tampere
University of Helsinki
University of Lapland
University of Helsinki
University of Helsinki
University of Helsinki
University of Jyväskylä
Tiedote Akatemian ulkoisille sivuille 7.5.2013
suomeksi/på svenska/in English
Toivanen, Juhana
Wigell, Mikael
Viljaranta, Jaana Hannele
Ylä-Anttila, M Tuomas
sivu 8 / 9
University of Jyväskylä
Finnish Institute of International Affairs
University of Jyväskylä
University of Helsinki
2) Applicants placed on reserve list
If an applicant who was granted Postdoctoral Researcher funding decides not to receive it, the Research
Council may grant it to an applicant placed on the reserve list. The Research Council decided to draw up the
reserve list as follows (in order of precedence in which funding is offered):
1
2
3
4
5
6
7
Kauhanen, Tuukka E J
Isoaho, Mari H
Meriläinen, Lea Maarit
Henttonen, Elina
Peltola, Mikko
Korpela, Ville
Äikäs, Tiina Eliisa
University of Helsinki
University of Helsinki
University of Eastern Finland
Aalto University
University of Tampere
University of Turku
University of Oulu
Evaluation criteria
Academy research funding is allocated on a competitive basis to the best researchers and research teams
and to the most promising young researchers for carrying out scientifically ambitious projects. The funding
decisions are based on a review of the scientific merits of the research plans and the applicants.
In the review of applications, the Academy applies the following criteria: 1) scientific quality and
innovativeness of the research plan, 2) competence of the applicant/research team, 3) feasibility of the
research plan, 4) quality and strengthening of the research environment, 5) international and national
collaborations and researcher mobility, and 6) significance of the research project for the promotion of
professional careers in research.
When making funding decisions, the research council concerned also pays attention to other research
policy objectives adopted by the Academy. For more information on the evaluation criteria, see our website
at www.aka.fi/en-GB/A/Funding-and-guidance/Review-of-applications/Evaluation-criteria.
Decision implementation
All applicants for research posts as Postdoctoral Researcher will receive an email notification of the funding
decision. The decision is available in the Academy’s online services at www.aka.fi/en-GB/A/Funding-andguidance/Online-service under My applications, Decisions. Decision notifications are not sent by post.
The site of research shall hire the researcher in an employment relationship in accordance with the
conditions specified in the decision. Those placed on the reserve list will be contacted only if a grantee
gives up his/her research post during the current calendar year.
Peer reviews
You may read the review issued on your application by logging in to the Academy’s online services (see
address above) with your user ID. Reviews are not sent by post.
Tiedote Akatemian ulkoisille sivuille 7.5.2013
suomeksi/på svenska/in English
sivu 9 / 9
Normally, a panel drafts one review report on each application, drawn up by a discipline-specific external
expert group on the basis of discussions during the panel meetings. If there are two or more reviews on an
application, they have been given by two individual experts independently. In this call, 247 applications
were reviewed together with applications for Academy Project funding and research posts as Academy
Research Fellow. If the Academy considers that the review of an application does not fall within the scope
of any of the review panels, independent reviews on such applications are requested from two or several
individual reviewers. Within this call, reviews by individual experts were requested on 16 applications. The
Research Council decided not to review one application, as it did not meet the Academy’s key criteria for
funding applications. Five applicants cancelled their application before the review panel meetings and,
consequently, these applications were not reviewed. The research council concerned uses the panel
reviews in its decision-making.
All applications submitted within the call were of a high standard. The Research Council could fund less
than 15 per cent of the submitted applications, and consequently, many applicants who received excellent
marks could not be granted funding. The Research Council had at its disposal EUR 9.2 million in funding for
Postdoctoral Researchers. The funding was granted to 38 applicants.
September 2012 call: score distribution for applications for Postdoctoral Researcher funding
(reviewed by panels, 248 applications)
80
Number of applications
70
60
50
40
30
20
10
0
1
Scores
2
3
4
5
6
Panel feedback to applicants
The Culture and Society Research Unit is preparing a summary of panel feedback to applicants. The
summary will be posted online in June at www.aka.fi/fi/A/SuomenAkatemia/Organisaatio_/Yksikot_/Kulttuurin-ja-yhteiskunnan-tutkimuksen-yksikko/Sivu-2/ (in Finnish). The
website now includes panel feedback on previous calls.
Download

Tiedote tutkijatohtoreiden hausta