Välkommen till startmöte för
svenska SEiSMiC!
Färgfabriken
den 21 augusti 2014
Dagens agenda – en överblick
o Pass 1: Välkommen,
introduktion och
motivation
-
-
Introduktion till SEiSMiC
Strategisk inramning
Sociala innovationer som
redskap för radikal
förändring. Exempel på
projekt.
Gruppdiskussioner kring
motivation
o Lunch
o Pass 2: SEiSMiCs
ramverk och det fortsatta
arbete
-
SEiSMiCs ramverk och
plan för fortsatt arbete i
Sverige och Europa
Gruppdiskussioner
Eftermiddagskaffe
Redovisning av
diskussioner
o Avslutning
-
Presentation av Sketch
Mingel för den som vill
Välkommen och introduktion till SEiSMiC –
Att överbrygga glappet mellan människor i
städer och europeiska institutioner
o Välkommen av
moderator Carl
Mossfeldt.
o Carl Mossfeldt samtalar
med Doris Doris
Wilhelmer, AIIT, Rosa
Boon, New Heroes, och
Anders Bergmark,
Färgfarbriken.
Strategisk inramning
o Introduktion till SEiSMiC
och dess koppling till
europeisk stadspolitik,
Katarina Schylberg, IQ
Samhällsbyggnad
o JPI Urban Europe – Jonas
Bylund, JPI Urban Europe
Management Board
o Varför ska man påverka
EU? – Judit Wefer, Vinnova
SEiSMiC - Societal Engagement in
Science, Mutual learning in Cities
o Stöd från EU-kommissionens 7:e
ramprogram. DG Reserarch and
innovation
o Starta nationella nätverk i tio
europeiska länder
o EU-kommissionen och städer .
kunskapsspridning och inflytande
över EU-policies
o Nätverk i tio länder, bl.a. Österike,
Nederländerna, Tyskland, Italien,
Ungern, Belgien och Turkiet
o IQ Samhällsbyggnad och Mistra
Urban Futures
o Pågår 2013-2016
o Ta fram en strategi för fortsättning
efter 2016
Mål
o Mobilisera en bredd av aktörer
i städer, inklusive intressenter
ur civilsamhället
o Initiera och främja sociala
innovationsprocesser genom
att föra samman olika grupper
av aktörer
o Bidra till att stärka den sociala
dimensionen och praktikernas
engagemang och inflytande i
JPI Urban Europe – med
särskilt fokus mot den
forsknings- och
innovationsagenda som tas
fram.
o Sprida initiativ, projekt, resultat
och kunskap från JPI Urban
Europe och mellan aktörer på
lokal, regional, nationell och
europeisk nivå
Arbetssätt
o Att samla en bredd av aktörer – olika professioner och
branscher, kommuner, civila samhället – med tyngdpunkt i
sociala innovatörer och initiativ
o Skapa forum för utbyte mellan initiativ i de olika Na-nets
o Generera idéer, gemensamma aktiviteter, resultat och spinoffs
o Ett stegvis och prövande förhållningssätt – få givna svar på
förhand – hur skapa meningsfulla former för
kunskapsutbyte?
o Ett gemensamt ramverk - the SEiSMiC model
o Kreativ och innovativ atmosfär – kreativa metoder
o Möten i nationella nätverk varvat med möten mellan Na-nets
koordinatörer i olika länder
Aktiviteter
Europeisk nivå
Nationell nivå
Implementering av
nationella nätverk
(Augusti 2015)
3:e NaNet
workshop
(December 2015)
2015
Drift av nationella
nätverk
SEiSMiC Forum
2014
(December 2014)
2:a NaNet
workshop
SEiSMiC Forum
(Augusti 2014)
1:a NaNet
workshop
SEiSMiC Forum
Konstituerande
Workshop
Lanseringsevent
(November 2014)
3 nationella
fokusgrupper
(April 2014)
4:e NaNet
workshop
(Maj 2016)
2016
EUROCITIES ansvarar för en ”policy
watch”
o Att beskriva det europeiska
policy sammanhanget för
projektets aktiviteter
Policy watch
o Att fånga in resultaten från
SEiSMiCs aktiviteter
o Att komma med värdefull
information inför nästa steg
o Uppdaterad rapport 2
gånger/år på
www.seismicproject.eu
Mutual learning
activities
Institutionellt sammanhang
Stöd till urbana frågor på flera håll i EU
Social innovation i EU – exempel på
initiativ
o The Innovation Union (Europe 2020)
o The European Social Fund (ESF) and the EaSI
programme
o The European social innovation competition
o Examples of social innovation projects funded by
the EU Commission : SEISMIC, TEPSIE,
CITISPYCE
JPI Urban Europe
Jonas Bylund
JPI Urban Europe
o Arbetar för att integrera och
koordinera europeisk
stadsforskning och innovation
-
Större finansiella resurser kan
tillgängliggöras för storskaliga
projekt
En kritisk massa av
topptalanger kan samlas
o Kopplar samman
stadsforskning med
stadspolicy och -planering
-
Projekt har därigenom tillgång
till en större mängd städer
som forskningsobjekt
Resultat kan lättare nå en
större publik/avnämare
Forskningen har lättare att ta
sig an strategiska frågor på
europeisk nivå
JPI Urban Europe
European
Commission
Cofunding ERANETplus
Inputs SRIF, SRIA,
JPI UE call topics
member states
CSA SEiSMiC
JPI UE GB
Governing Board
UE Forum (UEF)
Program Office
JPI UE Management Board
Funding Agencies
Working Group
(FAWG)
UE Research
Alliance (UERA)
WP3
Calls
Call
Call
Call
Evaluation
Evaluatio
Evaluatio
Panel
nnPanel
Panel
22.08.2014
Scientific Advisory
Board (SAB)
WP2
SRIA
WP4
AoNP
WP5
UERA
WP6
D&V
Call
Secretariat
SRIF/SRIA: basis for calls;
AoNP: tuning of calls
15
SEiSMiCs roll i initiativet
o JPI Urban Europe behöver ett urbant forum för dialog
om prioriterade områden i forskningsutlysningar
o Specifikt för konsultation och deltagande design (cocreation) av SRIA genom återkommande dialog
o För rollen som brobyggare/dialogplattformsskapare
mellan akademi, näringsliv och policy i Europa
Tack!
www.jpi-urbaneurope.eu
[email protected]
Möjligheter för europeisk
forskning och innovation
Judit Wefer, Britta Fängström
21 augusti 2014
Tre roller
Nationell EUnod
Finansiera forskning
och innovation
Expertmyndighet
Europeiska forskningsprogram –
betydande finansiär av svensk forskning
Million SEK
4 914
Swedish Research Council
Europeiska ramprogrammet
2 135
VINNOVA
2 049
Swedish Energy Agency
1 311
FORMAS
FORTE
Swedish National Space
Board
Bild 20
1 019
414
202
Year of comparison 2012
Source: E-corda and Statistics
Sweden ISSN 1654-3416
Europas städer: utmaningar
och möjligheter
Bild 21
The European Research and Innovation Community
Smart Urban
Futures
Smart Cities
and
Communities
Smart Cities
Urban
Europe
Sustainable
Cities
Horisont
2020
The European Commission and the Member States
Varför Horisont
2020?
Smart tillväxt
Hållbar tillväxt
Inkluderande
tillväxt
Bild 23
Samhälleliga utmaningar
• Multidisciplinärt
• Sektorsöverskridande
samverkan
• Utmaningsdriven ansats
Bild 24
Samhälleliga utmaningar
Health, demographic change and wellbeing
European Bioeconomy Challenges: Food security, sustainable agriculture and
forestry, marine and maritime and inland water research;
Secure, clean and efficient energy
Smart, green and integrated transport
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Inclusive, innovative and reflective societies
Secure societies
Bild 25
Inclusive, innovative and reflective societies
Utlysningar inom:
• Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and
Governance Structures for Europe
• The young Generation in an Innovative, Inclusive and
Sustainable Europe
• Reflective Societies: Cultural Heritage and European
Identities
• New Forms of Innovation
Medlemsstaterna
Forskarsamhället
Medborgarna
Tre roller
Nationell EUnod
Finansiera forskning
och innovation
Expertmyndighet
Utmaningsdriven innovation
Från teknologi, bransch, sektor till samhällsutmaningar
som kan ge konkurrensfördelar för Sverige
Miljö
Hälsa
Bild 28
Globalisering
Stadsbruk
Stadsbruk ska ta fram
modeller för att skapa jobb
och höja livskvaliteten
genom odling i städer för
att göra dessa ekologiskt,
ekonomiskt och socialt
hållbara.
Årscykel utlysningar
Beslut
Utlysning
stänger
Utlysningar återkommer 2
ggr/år med deadline
sista torsdagen i januari
och
sista torsdagen i augusti
Utlysning
stänger
Beslut
Kontakta oss om du vill veta
mer om Horisont 2020
www.vinnova.se/NCP
Kontakter
NCP för Horisont 2020
Energi och Transport: Esa Stenberg, VINNOVA
Miljö och klimat: Jessica Umegård, VINNOVA
Inkluderande samhällen: Anna Halldén, VINNOVA
BEST
Britta Fängström, VINNOVA
JPI Urban Europe
Rebecka Engström, VINNOVA (NCP)
Kristina Björnberg, Formas
Smart Cities and Communities
Emina Pasic, Energimyndigheten
Sveriges innovationsmyndighet
Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar
tillväxt och samhällsnytta
www.VINNOVA.se
Social innovation som redskap för
radikal förändring
o Social innovation – vad
menar vi med det? Joakim
Forsemalm, Mistra Urban
Futures
o Förhållningssättets
betydelse för sociala
innovationer, Sabina
Dethorey, Malmö stad
o Mina Kvarter och Block
by Block – medborgardialog med Minecraft,
Jörgen Hallström,
Cloudberry Urban Souls AB
Socialt innovativt – vad är då det?
Joakim Forsemalm, Mistra Urban Futures
“Fundamental to the understanding of social
innovation (…) is that it means innovation in
social relations. As such, we see the term as
referring not just to particular actions, but also
to the mobilization of participation
processes and to the outcome of actions
which lead to improvements in social
relations, structures of governance, greater
collective empowerment, and so on.”
Moulaert, Frank; et al (eds). (2013).
The international handbook on social
innovation : collective action, social learning
and transdisciplinary research.
”Social innovations are new solutions
(products, services, models, markets,
processes, etc.) that simultaneously meet a
social need (more effectively than existing
solutions) and lead to new or improved
capabilities and relationships and lead to a
better use of assets and resources. (…) In
other words, social innovations are both
good for society and enhance society‘s
capacity to act”.
The TEPSIE definition (Theoretical, Empirical
and Policy Foundations for Social Innovation
in Europe)
We contend that social innovation is the best
construct for understanding— and producing—
lasting social change. In order to gain
more precision and insight, we redefine social
innovation to mean:
A novel solution to a social problem that is
more effective, efficient, sustainable, or just
than existing solutions and for which the value
created accrues primarily to society as a
whole rather than private individuals.
Phills Jr., Deiglmeier, & Miller (2008)
Rediscovering Social Innovation
Förhållningssättet
framför allt
Sabina Dethorey
Malmö stad, stadsområdesförvaltning Öster
Malmö - att ta utvecklingen vidare
 Stadsutvecklingsprocesser med framgångar
 Stora sociala utmaningar
 Satsningar och sociala innovationer
Kommission för ett socialt hållbart Malmö
Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö
 Politisk tyngd bakom besluten
Kommissionens övergripande
rekommendationer
 Etablera en social investeringspolitik som kan utjämna
skillnaderna i levnadsvillkor och göra
samhällssystemen mer jämlika
 Förändra processerna genom att skapa
kunskapsallianser och demokratiserad styrning
Att bejaka sociala innovationer
Områdesprogram Herrgården







Ett helhetsperspektiv på områdesutveckling
Utgår från potentialen och möjligheterna
Samarbetar över sektorsgränserna
Utnyttjar skärningspunkterna
Identifierar glappen
Kunskapsallians
Släpper processerna vidare till relevanta aktörer
Arabic game jam
Behovet
 Fler arbetstillfällen
Resurserna
 Befintliga kompetenser (språkliga, kulturella,
branschmässiga)
 Nätverk och kontakter
 Infrastruktur och miljöer
Erfarenheterna
 Överlåt ansvaret till rätt aktörer
 Utveckla konceptet successivt
 Stötta där det behövs – och utveckla
Arabic game jam - nuläge
 Tre års genomförande
 Tre koncept på väg mot förverkligande
 Mervärden i form av fler till spelutbildningar, bättre
nätverk, ökad kompetens inom branschen om vikten
av kulturella och språkliga kompetenser
Det där med förhållningssätt…





Frågeställningarna
Arbetssätten
Samverkansformerna
Insatserna
Synergieffekterna
Finns på
 Systemnivå
 Organisationsnivå
 Individnivå
Tankar att ta med sig
 Utveckla bejakande förhållningssätt så kommer de
sociala innovationerna av sig självt
 Vi behöver problematiserande och självkritiska samtal
om begreppet sociala innovationer
 Sociala innovationer är ingen universallösning
 Sociala innovationer är en sak, lokala initiativ en
annan. Ibland sammanfaller de, ibland inte.
 En del sociala innovationer bygger på småskalighet
och ska inte skalas upp
Utvecklades av Svensk Byggtjänst 2011
Workshops och dataspelet Minecraft
Ungdomar påverkar ombyggnation
Leds av Svensk Byggtjänst
Bostadsbolaget/kommunen är uppdragsgivare
Minecraft är ett digitalt Lego
Fisksätra, Nacka
Drottninghög, Helsingborg
Hovsjö, Södertälje
Internationell förlängning av Mina Kvarter
UN-Habitat, Svensk Byggtjänst och Mojang i
samarbete
300 stadsområden ska rustas upp fram till 2016
Nairobi första pilotprojektet
Fokus på upprustning av offentliga platser
Blockjobb.se
Les Cayes, Haiti
Akure, Nigeria
Nairobi, Kenya
Akure,
Nigeria
Ulleråker,
Uppsala
Motivation - gruppdiskussioner
oVad gör jag
egentligen?
oVari består det
innovativa?
oVad är det som är
svårt?
oVilket stöd och
kunskapsutbyte vill
jag ha?
Lunch 11.40-12.40
SEiSMiCs ramverk – Livskvalitet i
europeiska städer
o Utmaningar och
potential för social
innovation - resultat
från fokusgrupper i
Sverige och Europa.
Karl Palmås, Mistra
Urban Futures
o Plan för fortsatta möten
och övrigt arbete i
Sverige och Europa.
Katarina Schylberg, IQ
Samhällsbyggnad
Utmaningar och potential
för social innovation
- resultat från fokusgrupper i Sverige och Europa
- Karl Palmås, Mistra Urban Futures
Vårens fokusgruppsmöten
o Tre sammankomster i april: Göteborg, Stockholm och
Malmö
o Sammansättning av deltagare
o Målsättning: Att identifiera urbana utmaningar där
sociala innovationer kan göra verklig skillnad
Urbana utmaningar
o Segregation
o Hållbarhet
o Centrum-periferi
o Medborgardeltagande
”på riktigt”
Exempel på sociala innovationer
o Segregation: Malmö Stads sociala investeringsfond
o Hållbarhet: Stadsjord i Göteborg
o Centrum-periferi: Botkyrka
o Medborgardeltagande ”på riktigt”: Cultural planning
Urbana utmaningar i Europa:
Fyra nyckelområden
1.
2.
3.
4.
Tillgång till och omfördelning av urbana tillgångar
Mångfald som motor för innovation och hållbarhet
Förändring genom deltagande och experimenterande
Anpassningsbarhet, kreativitet och resiliens i städer
Exempel på arbetsgrupper i
Europa
1. Tillgång till och omfördelning av urbana tillgångar:
”Sharing Economy” (Nederländerna)
2. Mångfald som motor för innovation och hållbarhet:
”Democratization of Innovation” (Nederländerna)
3. Förändring genom deltagande och
experimenterande:
”Community Led Local Development in Urban Areas”
(Tjeckien)
4. Anpassningsbarhet, kreativitet och resiliens i städer:
”Social Innovation Practices in Urban Economy”
(Italien)
Plan för fortsatta möten och övrigt
arbete i Sverige och Europa
Katarina Schylberg, IQ Samhällsbyggnad
Aktiviteter
Europeisk nivå
Nationell nivå
Implementering av
nationella nätverk
(Augusti 2015)
3:e NaNet
workshop
(December 2015)
2015
Drift av nationella
nätverk
SEiSMiC Forum
2014
(December 2014)
2:a NaNet
workshop
SEiSMiC Forum
(Augusti 2014)
1:a NaNet
workshop
SEiSMiC Forum
Konstituerande
Workshop
Lanseringsevent
(November 2014)
3 nationella
fokusgrupper
(April 2014)
4:e NaNet
workshop
(Maj 2016)
2016
Det svenska nätverket 2014 - 2016
o Nätverk av 30-50 aktörer
o Startmöte 21 augusti 2014
o Arbetsgrupper förbereder svenska inspel till
lanseringsseminariet
o Lansering av SEiSMiC-projektet och 10 nationella
nätverk i Bryssel 24-25 november 2014
o Ytterligare fyra möten under 2014-2016 huvudsakligen i
Stockholm och Göteborg (ev tematiskt fokuserade)
Tematiskt fokuserade möten i olika
städer
o Startmöte i Stockholm på Färgfabriken den 21 augusti 2014
-
-Etablera nätverket, organisera arbetet, tillsätta arbetsgrupper
inom varje tema.
o Göteborg (dec 2014) – Mångfald som motor för innovation
och hållbarhet samt Städers anpassningsförmåga,
kreativitet och resilience
o Stad ej bestämd (maj 2015) – Förändring genom
deltagande och experiment
o Stockholm (nov 2015) – Tillgång till och fördelning av
städernas tillgångar
-
- Ev som ett öppet seminarium inom ramen för Färgfabrikens
seminarieserie Stockholm on the move.
o Göteborg (maj 2016) – Slutseminarium
-
- Slutsatser av arbetet och strategier för nätverkets fortsättning.
Tematiska arbetsgrupper
Tillgång till och
omfördelning av
”urbana tillgångar”
Förändring genom
deltagande och
experimenterande
Innehåll: ca 80 min.
Process/struktur:
Mångfald som
motor för
innovation och
hållbarhet
Anpassningsbarhet
kreativitet och
resiliens i städer
ca 60 min.
Välj ett tema!
Diskussionsfrågor - utgångspunkter
o Val av tematisk arbetsgrupp
o Vad gör ni?
o Vad är svårt, vilka utmaningar står ni inför, vad hindrar
initiativen från att växa och utvecklas?
o Vilket kunskapsutbyte behöver ni, vill ni ha?
o Vilka andra projekt och aktörer är centrala i förhållande
till temat och kan engageras?
o Resultatet redovisas på blädderblock
o Eftermiddagskaffe serveras och intas när det passar
gruppen
Följ arbetet på www.seismicproject.eu!
Download

Välkommen till startmöte för svenska SEiSMiC!