P OE M S I N PROS E
by OSCAR WILDE
with illustrations by Charles Ricketts
Uitgeverij Nadorst
Rotterdam 2014
Prose poems was printed on paper that meets the FSC standards
for sustainable forest management & with ecological, plant based
printing inks.
© Uitgeverij Nadorst, translation & introduction Joris Lenstra
The illustrations of Charles Ricketts are reproduced here with
permission of Tullie House Museum and Art Gallery Trust
Publication: Publishing house Nadorst, Rotterdam, the Netherlands
Graphic design: Marie-Claude Doyon
Print: Veenman+, Rotterdam, the Netherlands
ISBN 9789490338053
This publication has been made possible with the support of
De Gijselaar-Hintzenfonds and the Gemeente Rotterdam
TABLE OF CONTENTS
Introduction.......................................................................................7
The Artist.......................................................................................... 23
The Doer of Good......................................................................... 27
The Disciple.................................................................................... 33
The Master....................................................................................... 37
The House of Judgment........................................................... 41
The Teacher of Wisdom........................................................... 47
Sketches by Charles Ricketts............................................... 58
Overview of the illustrations
of Charles Ricketts...................................................................... 65
I N TRODUC T I O N
The fact that Oscar Wilde (1854-1900) was to become a successful author was not surprising, given
his upbringing. His parents, intellectuals in Dublin,
collected Irish folk tales, which they would have
shared with their children. Of course, children are
very fond of stories. It is inevitable that their magic
had a strong influence on them. At school he learnt
about Classical Antiquity, with its myths and legends. This appealed to him so much that he followed
the ‘Greats’, the study of classics, philosophy and
history. He first studied at Trinity College, Dublin,
and after that at Magdalene College, Oxford. Apart
from English, French and German, he was fluent in
Ancient Greek.
In 1873 the book Studies in the History of the
Renaissance by Walter Pater was published. At the
time, Wilde was studying at Oxford. The impressionable student made this book into his bible. He grew
his hair and cultivated an aversion for most forms
of sport. In his living room he collected all kinds of
artistic objects. He slept among peacock feathers,
fresh lilies, sun-flowers and his Chinese porcelain
crockery set.
At Oxford, Wilde entertained his fellow students with clever stories, which he managed to re7
T HE
A RT IS T
P OE M S IN P ROSE
24
TH E A RTI S T
One evening there came into his soul the desire to
fashion an image of The Pleasure that abideth for a
Moment. And he went forth into the world to look for
bronze. For he could think only in bronze.
But all the bronze of the whole world had disappeared, nor anywhere in the whole world was
there any bronze to be found, save only the bronze
of the image of The Sorrow that endureth for Ever.
Now this image he had himself, and with his
own hands, fashioned, and had set it on the tomb
of the one thing he had loved in life. On the tomb
of the dead thing he had most loved had he set this
image of his own fashioning, that it might serve as a
sign of the love of man that dieth not, and a symbol
of the sorrow of man that endureth for ever. And in
the whole world there was no other bronze save the
bronze of this image.
And he took the image he had fashioned,
and set it in a great furnace, and gave it to the fire.
And out of the bronze of the image of The Sorrow that endureth for Ever he fashioned an image of
The Pleasure that abideth for a Moment.
25
IMAGES
p.24
p.28
p.34
p.38
p.42
p.50
p.60
p.61
p.62
p.63
p.64
The Artist (The Thinker in Bronze)
The Doer of Good (1st design)
The Disciple
The Master
The House of Judgement
The Teacher of Wisdom
The Doer of Good (1st design sketch)
The Doer of Good (2nd alternative design)
Very slight sketch of three dancing figures
The Actor and the Mask preparatory sketch
Picture of The Actor and the Mask,
Charles Rickett’s first exhibited oil painting
65
P R O Z A G E D I CHT E N
van OSCAR WILDE
met tekeningen van Charles Ricketts
Uitgeverij Nadorst
Rotterdam 2014
INHOUDSOPGAVE
Inleiding.................................................................................................... 7
De kunstenaar................................................................................... 25
De weldoener..................................................................................... 29
De discipel........................................................................................... 35
De meester........................................................................................... 39
Het huis des oordeels................................................................... 43
De wijsheidsleraar.......................................................................... 51
Schetsen van Charles Ricketts................................................ 62
Overzicht van de tekeningen
van Charles Ricketts...................................................................... 67
IN LE IDI NG
Dat Oscar Wilde (1854-1900) een succesvol schrijver zou worden, was gezien zijn opvoeding niet zo
verwonderlijk. Zijn ouders, intellectuelen in Dublin,
verzamelden Ierse volksverhalen die ze met hun kinderen gedeeld moeten hebben. Kinderen zijn immers
dol op verhalen. Het kan ook niet anders dan dat de
magie ervan op hem een grote invloed had gehad. Op
school kreeg hij les in de Klassieke Oudheid met haar
mythen en verhalen. Dat sprak hem zozeer aan dat hij
de Greats doorliep, de studie in Klassieke talen, filosofie en geschiedenis. Hij studeerde eerst aan de Trinity
College in Dublin en daarna aan de Magdalena College
in Oxford. Naast Engels, Frans en Duits beheerste hij
het oud-Grieks.
In 1873 verscheen het boek Studies in the History of the Renaissance van Walter Pater. Op dat moment studeerde Wilde in Oxford. De beïnvloedbare
student maakte van dat boek zijn bijbel. Hij liet zijn
haar groeien en cultiveerde een afkeer voor de meeste vormen van sport. In zijn woonruimte verzamelde
hij allerlei kunstzinnige objecten. Hij sliep er tussen
de pauwenveren, verse lelies, zonnebloemen en zijn
Chinese porseleinen servies.
Op Oxford vermaakte Wilde zijn medestudenten met spitsvondige verhalen die hij met veel gevoel
7
DE
K UN S T ENAAR
P ROZ A G E DIC HTE N
26
DE KUN STE NAAR
Op een avond ontstond er in zijn ziel het verlangen
om een afbeelding te scheppen van Het Plezier dat zo
voorbij is. En hij trok de wijde wereld in om op zoek te
gaan naar brons. Want hij kon alleen in brons denken.
Maar al het brons in de hele wereld was verdwenen. Er was nergens ook maar één klein stukje brons
te vinden. Al het brons was weg behalve het bronzen
beeld van Het Verdriet dat geen Einde kent.
Nou had hij dit beeld met eigen handen vorm
gegeven. En hij had het laten plaatsen op het graf van
het enige ding waarvan hij hield. Hij had het laten
plaatsen op de graftombe van het dode ding waarvan
hij het meest hield, zodat het een teken kon zijn voor
de onsterfelijke liefde van de mens en een symbool
voor het verdriet van de mens dat geen einde kent.
Maar er was in de hele wereld geen brons te vinden
afgezien van dit bronzen beeld.
En hij nam het beeld dat hij met zijn eigen handen gemaakt had en plaatste dat in een grote vuurplaats. Hij gaf het aan het vuur.
En van het brons van het beeld van Het Verdriet dat geen Einde kent maakte hij de beeltenis van
Het Plezier dat zo voorbij is.
27
BEELDEN
p.26 De kunstenaar (De denker in brons)
p.30 De weldoener (1e ontwerp)
p.36 De discipel
p.40 De meester
p.44 Het huis des oordeels
p.52 De wijheidsleraar
p.62 De weldoener (1e ontwerpschets)
p.63 De weldoener (2e alternatieve ontwerp)
p.64 Zeer losse schets van drie dansende figuren
p.65 Voorbereidende schets voor De acteur
en het masker
p.66 Foto van De acteur en het masker,
het eerste ten tentoongestelde olieschilderij
van Charles Ricketts
67
Download

inkijk exemplaar - Uitgeverij Nadorst