Verb tema,Tempus,
pågående form
måndag 12 september 11
verb = något man gör
TEMPUS = TIDSFORMER
TEMA = HUR MAN BÖJER VERBET
måndag 12 september 11
temaformer
Temaform=hur verbet böjs
Det finns tre stycken temaformer:
Infinitiv, imperfekt och perfekt particip.
Temaformerna används i tempusformerna.
Grundform/Infinitiv
Imperfekt
Perfekt particip
walk
walked
walked
go
went
gone
måndag 12 september 11
tema forts...
Regelbundna verb: här bildar man temaformerna
imperfekt och perfekt particip genom att lägga till
ändelsen -ed.
Oregelbundna verb: går ej att lägga till -ed. Dessa
måste man lära sig utantill.
måndag 12 september 11
Infinitiv
Imperfekt
Perfekt particip
talk
talked
talked
ask
asked
asked
go
went
gone
hit
hit
hit
see
saw
seen
Tempusformer
Presens: Nutid (I go)
Imperfekt: Dåtid (I went)
Perfekt: Vad som har hänt (I have gone)
Pluskvamperfekt: Vad som hade hänt (I had gone)
Futurum: Vad som ska hända (I will go)
måndag 12 september 11
pågående form
Pågående form (även kallad -ing form) används när
någonting pågår ”just nu”/någon håller på med
något.
Pågående presens: am/are/is + ing-form
Ex. What are you doing now? She is singing.
Pågående imperfekt: används när man vill tala om vad
någon höll på med vid en viss tidpunkt.
was/were + ing-form Ex. What were you doing?
I was singing.
måndag 12 september 11
Mera pågående
Vill man berätta att någonting höll på när något
annat plötsligt inträffade använder man
pågående imperfekt i den ena satsen och enkel
imperfekt i den andra.
Ex. She was cleaning when the phone rang.
måndag 12 september 11
stavningsändring
Stumt e (ej uttalas)
försvinner:
make-making
Verb som slutar på
-ie ändras till -y:
lie-lying
Slutkonsonant
fördubblas efter
enkel betonad
vokal:
stopstopping
måndag 12 september 11
Men... Vanor är
Om någonting däremot
brukar ske eller är en
vana använder man
enkel form.
Ex: I always listen to
music when I drive.
Ex: Last summer I often
watched the Simpsons in
the morning.
måndag 12 september 11
The End
Läs mer om verb i AB, sid. 191-198.
måndag 12 september 11
Download

måndag 12 september 11