Hallundakyrkan
Hallundakyrkans kalender
i din mobil, surfplatta och dator
Hallundakyrkans kalender som finns på Hallundakyrkan.se kan du också se i din vanliga
kalender i datorn, surfplattan och smarta mobilen.
Nyckeln är kalenderns ical-adress:
http://ical.one.com/ical/068e4e5c8a844a7a9edb4fb8261fe7e2/Hallundakyrkans%20kalender.ics
Det finns mängder av kalendrar du kan använda på datorn och mobilen. I vissa
mobilkalendrar kan du prenumerera direkt med ical-adressen medan för andra
mobilkalendrar behöver du hämta genom att du prenumererar i t.ex. ditt Google-konto
eller din Outlook-kalender i datorn/webbläsaren, som du i sin tur importerar till mobilen
etc.
Nedan kommer ETT exempel som fungerar.
Frågor och synpunkter: [email protected]
Hallundakyrkans calendar
in your mobile, tablet and computer
You can access the calendar at Hallundakyrkan.se also directly by your ordinary calendar
in your computer, tablet or smart phone.
The key is the ical-address to the calendar:
http://ical.one.com/ical/068e4e5c8a844a7a9edb4fb8261fe7e2/Hallundakyrkans%20kalender.ics
There are numerous calendars you can choose for your computer and mobile device.
In some smart phone calendars you can subscribe the ical-address directly, while for
other calendars you need to subscribe e.g. in your Google-account or Outlook-calendar
on your computer/web browser, and import from this calendar to your mobile etc.
Below is ONE example that works.
Questions and suggestions: [email protected]
[email protected]
1 (3)
2014-03-05
Hallundakyrkan
1
Android med appen Business Calendar
Detta förslag bygger på att du installerar gratiskalendern ”Business Calendar” från
Appgenix i din mobil samt använder ditt Google-kontos kalender. Business Calendar har
menyer på engelska. Du får göra installationen i två steg:
1. Prenumerera på Hallundakyrkans kalender i ditt Google-kontos kalender i
webbläsaren (typiskt i datorn). Du har förmodligen redan ett Google-konto kopplat
till din Android-enhet. När detta är gjort ser du Hallundakyrkans kalender i din
Google-kalender i webbläsaren. Det går säkert bra med Outlook-kalender istället
för Google-kalendern. Stegen kortfattat:
1. Gå till www.google.se och logga in
2. Öppna Google-kalendern
3. Välj Andra kalendrar > Lägg till webbadress
4. Fyll i ical-adressen (se sid 1) till Hallundakyrkans kalender i URL-fältet
5. Om så önskas, ändra färg och andra inställningar för kalendern
2. Importera denna kalender till appen Business Calendar i mobilen/surfplattan.
Appen ”Google Kalender” fungerar ungefär på samma vis.
1. Du kan behöva att först i mobliens syncinställningar välja att synca Googlekontot
2. I Business Calendar väljer du vilka kalendrar du ska se, du kan sedan slå av
och på vilka du vill se för stunden
3. Automatiska aviseringar kan behöva slås av
Betalversionen av ”Business Calendar” verkar klara ical-adresser direkt och behöver i
så fall inte gå via Google-kalendern eller Outlook-kalendern.
Obs! Tänk på att synkronisering kostar datatrafik! Du kan välja automatisk
synkronisering respektive att bara göra det på ditt kommando. Speciellt att tänka på när
du är utomlands eller har begränsad datatrafik i ditt abonnemang.
[email protected]
2 (3)
2014-03-05
Hallundakyrkan
2
Android with the app Business Calendar
This proposal is based on that you install the free calendar ”Business Calendar”, by
Appgenix, on your device plus using your Google-account calender. You need to do
installation in two steps:
1. Subscribe to Hallundakyrkans calendar in your Google account calendar in your
web browser (e.g. in your computer). You probably already have a Google account
connected to your Android device. When this is done, you will see
Hallundakyrkan's calendar in your Google calendar, in your web browser. It should
probably work well with your Outlook calendar instead. The steps shortly:
1. Go to www.google.se (or international version) and login
2. Open Google calendar
3. Choose Other Calendars > Add web address
4. Insert ical address (see page 1) to Hallundakyrkans calendar in the URL-fileld
5. You can change color and other settings for the calendar
2. Import the web browser calendar to the app ”Business Calendar” in your Android
device. The app ”Google Kalender” works in a similar way.
1. You may first need to go to the settings for the mobile and select to sync
the Google account
2. In the Business Calendar select which calendars you want to view, you can
then turn on and off calendars at your choice from time to time
3. Automatic notifications may need to be turned off
”Business Calendar” has a paid version which seems to import ical calendars directly, if
so you do not need to do the first step with Google calendar.
Remark: Do not forget that sync costs data traffic. You can have automatic sync on or
only on your command. Be careful, depending on your type of mobile subscription as well
as if you are going abroad.
[email protected]
3 (3)
2014-03-05
Download

Importera kalendern till din egna kalender