MANAGEMENT LETTER
NOVEMBER 2014 - BEERENBERG CORP. AS
Marked
Markets
Investeringsnivået i Nordsjøen har vært historisk høyt de seinere årene.
Dette som en konsekvens av stabilt høye oljepriser. Vekstperioden har ikke
uventet medført vekstsmerter og et økende kostnadsnivå, som setter press
på inntjeningen og kontantstrømmen i store deler av verdikjeden. Oljeselskapene har respondert ved å varsle at kostnadseffektiviserende tiltak må
iverksettes i alle ledd i verdikjeden, inklusiv hos dem selv. Når oljeprisen i
tillegg dropper betydelig på kort tid, i en næring med lange pengestrømmer,
reduserer dette investeringsviljen ytterligere. Oljeprisen har historisk alltid
svingt mye. Slik er det i globale råvaremarkeder. Når investeringsvolumet
går ned, vil de tilpasningsdyktige aktørene finne mer kostnadseffektive måter
å agere på for å fremme videre vekst og marginforbedringer. Verktøykassen
Beerenberg vil anvende i så måte inkluderer forenkling, standardisering,
innovasjon og stordriftsfordeler.
The level of investment in the North Sea has been historically high in recent
years. This is the result of consistently high oil prices. Not unexpectedly, this
period of growth has caused growing pains and rising costs, which are putting
pressure on earnings and cash flows in many parts of the value chain. The oil
companies have responded by warning that cost efficiency measures must be
implemented across the value chain, including at the oil companies themselves.
When the price of oil falls sharply over a short period of time in an industry with
long cash flows, the willingness to invest is also further diminished. Oil prices
have always been subject to big fluctuations. That is the way it is in the global
commodity markets. When the volume of investment is reduced, adaptable
enterprises must identify more cost-efficient ways of doing business in order to
boost further growth and margins. The toolbox that Beerenberg is looking to use
contains simplification, standardisation, innovation and economies of scale.
Aktivitetsnivå
I turbulente tider er det alltid viktig å holde hodet kaldt og hjertet varmt.
Det store bildet er at produksjonen av oljeekvivalenter på norsk sokkel vil
fortsette i generasjoner fremover. Det skal i et slikt perspektiv letes lenge for
å finne mer forutsigbare, langsiktige og attraktive markeder enn NCS. Det
betyr neppe at Beerenberg vil være forskånet for økt volatilitet. Det er endatil
sannsynlig at aktivitetene vil være mer syklisk fra kontrakt til kontrakt i tiden
fremover. På overordnet nivå har dette ikke medført at selskapet endrer sine
ambisjoner i fundamental retning. Som ethvert kommersielt foretak søker
Beerenberg å skape stabilitet ved hjelp av vekst og økt inntjening.
Level of activity
In turbulent times it is always important to keep a cool head and a warm heart.
In a wider perspective it is clear that production of oil equivalents on the Norwegian Continental Shelf will continue for generations to come. With this in
mind, one would have to look long and hard to find a more consistent, durable
and attractive market than the NCS. However, this does not mean that Beerenberg will be shielded from increased volatility. It is even likely that activities will
become more cyclical from contract to contract in the times ahead. Overall this
has not prompted the company to modify its ambitions in any fundamental respect. As with any commercial enterprise, Beerenberg is seeking to create stability with the help of growth and increased earnings.
HMS/K, produktivitet og forutsigbarhet
I Beerenberg er det tre fundamentale spilleregler som ligger til grunn for
selskapets strategiske valg i årene som kommer. Regel nummer én er at
totalverdien av selskapets leveranser alltid skal oppleves som høyere enn
prisen. Regel nummer to er at inntektene selskapet genererer alltid skal være
høyere enn kostnadene, og regel nummer tre er at det ikke er flere regler.
Selskapets viktigste måleparametere for strategisk måloppnåelse er i denne
sammenhengen vel understøttet av våre operative forbedringsprosesser, som
blir målt på utviklingstrekk innen HMS/K, produktivitet og
leveranseforutsigbarhet.
Morten Walde
Konsernsjef
1
“I turbulente tider er det
alltid viktig å holde hodet
kaldt og hjertet varmt”
“In turbulent times it is
always important to keep a
cool head and a warm heart ”
HSE/Q, productivity and consistency
There are three fundamental rules that will provide the basis for Beerenberg’s
strategic choices in the years to come. Rule number one is that the total value
of the company’s deliveries should always been seen as exceeding the price tag.
Number two is that the revenues the company generates should always be higher
than its costs. Rule number three is that there are no more rules. The company’s
key measuring parameters for reaching its strategic targets in this context is robustly supported by its operational improvement processes, which are measured
against progress relating to HSE/Q, productivity and delivery consistency.
Morten Walde
CEO & President