KATOLSKT FORUM
Kurser och program
VÅREN
2014
Katolskt Forum är S:ta Eugenia församlings kurs- och föredragsverksamhet. Den finns i S:ta Eugenia katolska kyrkas lokaler på
Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Prästerna i Eugeniaförsamlingen
tillhör jesuitorden. Detta ger församlingen och programverksamheten en ”jesuitisk anda”.
Programverksamheten Katolskt Forum riktar sig både inåt kyrkan
och utåt omvärlden. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte där olika ståndpunkter på ett seriöst men förbehållslöst
sätt kan komma till uttryck.
Programverksamheten består av tre delar:
- För det första: utbildande kurser. Dessa äger rum i samarbete med
S:ta Birgitta folkhögskola och är därmed folkhögskolekurser.
- För det andra: studiecirklar (i samarbete med Bilda), studentträffar
samt meditation/andlig vägledning.
- Slutligen; för det tredje: enstaka arrangemang såsom föredrag,
samtal, film, dans, musik och konstutställningar. Flertalet äger rum i
samarbete med Studieförbundet Bilda.
Under 2014 är temat fattigdom. Under rubriken ”De fattiga har ni alltid hos er” arrangeras föredrag och samtal för att undersöka detta
alltmer akuta problem i Sverige.
För anmälan och frågor kontakta programansvarig Sofia Rosshagen: tel 073-708 40 70 eller e-post:
[email protected]
Foto framsidan: Ulrika Rapp (Från utställningen Bokkonst inspirerad av Vatikanen –
Monica Langwe).
2
Kurser i samarbete med S:ta Birgitta folkhögskola
1. Katolska Kyrkans Lära och Liv (termin 2)
Frågan om Gud är en av de mest spännande, om inte rentav den
allra mest spännande frågan av alla. Så länge det funnits människor
har de firat Gud, funderat över honom och uttryckt sin tro i konst,
litteratur, musik och gudstjänst. De kristna tror att Gud har kommit
nära människorna, att han har visat sig i Kristus.
Kursen är en introduktion i den kristna tron så som den visar sig i
den katolska kyrkan, i hennes lära och liv. Kursens grundfråga är:
Hur ser den kristna tron ut? Utgångspunkten är alltså trons konkreta
gestalt i konsten, litteraturen, musiken och inte minst i kyrkans liturgi
och tradition.
Kursen är i första hand avsedd för icke-katoliker som söker få en
orientering i Katolska kyrkans lära och liv. Men den kan också hjälpa
de katoliker som vill fördjupa sina kunskaper om den kristna trons
centrala innehåll.
Ledare:
pater Dominik Terstriep SJ
Tid:
måndagar jämna veckor kl 19.00 från 3 februari
Lokal:
Stora salen
Avgift:
200 kr/termin
2. Ignatius och hans andliga övningar (termin 2 av 4)
Ignatius är en av portalgestalterna vid den moderna tidens början. I
kursen skall det visas, hur han genom sina andliga erfarenheter blev
en vägvisare för många. Kursen är även tänkt som en förberedelse
för människor som själva ämnar göra de Andliga övningarna (begränsat antal deltagare). Kvällarna avslutas ibland med en kort introduktion i det ignatianska sättet att meditera.
Ledare:
pater Rainer Carls SJ (tel 08-37 21 66)
Tid:
onsdagar ojämna veckor kl 19.00 från 15 januari
Lokal:
Övre salen
Avgift:
200 kr/termin
3
3. Meditativa Cirkeldanser
- till medeltida och klassisk musik, t.ex. Hildegard av Bingen och
Mozart, danser till Guds Moder Maria.
Meditativa cirkeldanser, eller Heliga Danser, som man ofta säger, är
en form av rörelsemeditation, där kropp och själ samverkar till en
helhet. Man dansar mest i cirkel med olika steg, handfattningar och
rörelse. Idag dansas det i många länder, i såväl katolska som protestantiska kyrkor. Både nybörjare och fortsättare är välkomna.
Anmälan till Viveca Servatius [email protected] och genom
att betala kursavgiften (550 kr) till BG 436-5094.
Ledare:
Viveca Servatius, dansledare i Heliga Danser,
TanzMeditation, Bachblütentanz, rytmikpedagog,
musiker, musikforskare och författare.
Tid:
Torsdagar jämna veckor från 23 januari (6 ggr),
kl 19.00
Lokal:
Lilla salen
Avgift:
550 kr
4
4. Eukaristi
Det grekiska ordet ”eukarist” betyder på svenska ”tacksägelse”. Det
är inte bara beteckningen för ett sakrament, det förnämsta av de sju
saktamenten som finns i kyrkan, utan även ett viktigt ord i Paulus
brev. Man kan sammanfatta den enskildes svar på Guds anrop med
detta ord. Under kursens gång skall vi undersöka några aspekter av
detta begrepp.
Ledare:
pater Josef Höfner SJ
Tid:
Måndagar ojämna veckor kl 19 med början den 13
januari
Lokal:
Övre salen
Avgift:
200 kr
5. Bibliodrama
Bibliodrama can be described as “reading the bible with your body”.
Understanding a text is more than just taking it in with your head,
you have to live and embody the bible in order to fully grasp it and
make it your own. In bibliodrama, a group of people reflect the biblical texts in a dramatic, playful and spiritual way. It is a way to appreciate the basic human experiences contained in the bible. By identifying with the biblical characters you reach a deeper understanding
of yourself and your relationship to God. It can be a help to heal past
wounds and to discover new possibilities for the future. A
bibliodrama session typically consists of three phases. The warm-up
phase prepares the group for the encounter with the text through
several practical exercises. In the game-phase, each participant
takes on a role from the biblical scene, a person, object or symbol,
and plays that role together with the other participants. The reflection phase consists of a sharing on what you experienced and how
you perceived yourself and the others during the game stage. In
English.
Leader:
Laszmo Harmat, psychologist and PhD in neuroscience and Mikael Schink SJ, Universitychaplain.
Time:
Feb 7-9: Friday 6.-9 pm, Saturday 1-8 pm, Sunday 10
am- 4 pm
Location:
Lilla salen and Ungdomsrummet
Fee:
500 sek.
5
6. Kurs i Kyrkolatin (fortsättare)
Detta är en fortsättning på kursen i kyrkolatin från förra terminen.
Ledare:
Georg Stenborg
Tid:
Tisdagar jämna veckor kl 19.00 från 21 januari
Lokal:
Lilla salen
Avgift:
200 kr
7. Bibelsamtal
Vi läser och samtalar kring Markusevangeliet (termin 2)
Även nya deltagare är varmt välkomna!
Ingen förhandsanmälan.
Ledare:
Bengt Hallermalm, vice ordf. i Pastoralrådet, fd kyrkoherde i Svenska kyrkan (076 - 263 59 59).
Tid:
Torsdagar kl 13.00-14.00 från 16 januari.
Lokal:
Lilla salen
Avgift:
Ingen
8. From Genesis to Jesus
What is the Bible, where does it come from and what is its purpose?
How are Catholics supposed to read the Bible and what story does it
have to tell? These are the questions we take up in this “big picture”
survey course.
Following an introduction to Catholic teaching about divine revelation and Bible, we jump right in and begin reading. We start with the
creation story and Noah’s ark, and trace the history of salvation as it
unfolds in the series of covenants that God makes with His chosen
people - from Abraham and the twelve tribes of Israel to Moses and
finally to King David. We see how this history reaches its climax and
fulfillment in Jesus and the Church.
Leader:
Talat Strokirk
Time:
Wednesdays at 6.45 pm from Jan 8.
Location:
Conference Room
9. Ikonmåleri/Classes in Iconpainting (For beginners and advanced
students)
I denna kurs tas både nybörjare och fortsättare emot. Nybörjare får
bekanta sig med ikonmåleriet från grunden. Fortsättare får individuell handledning. Kursen innehåller bl. a. målerilektioner med stegvis
instruktion i förfärdigandet av en ikon, teorilektioner i diskussionsform om ikonografins utveckling, ikonmåleriets spiritualitet samt bön
6
med ikoner. Läraren kommer från Ryssland och har studerat ikonmåleri för några av Rysslands mest välkända ikonmålare. Mer information om hans arbeten finns på nätet: www.deriev.se. Arbetsspråk: Engelska
Ledare:
Alexander Deriev
Tid:
Fyra olika tillfällen:10-12 jan, 14-16 feb (sön denna
kurs kl 14.00-21.00), 14-16 mars, 11-13 april. Tider:
fre kl 15.00-20.00, lör kl 14.00-20.00, sön kl 10.0016.00.
Lokal:
Konferensrummet/Birgittarummet
Avgift:
1 300 kr/kurs (inkluderar material)
Studiecirklar, andlig vägledning, studentträffar
Bibelsamtal på franska (cirkel i samarbete med Bilda)
Under våren fortsätter vi våra öppna söndagssamtal på franska en
gång i månaden. Deltagarna får möjlighet att förbereda och diskutera religiösa texter från Bibeln. En eller ett par frågor väljs ut och diskuteras vid varje tillfälle.
Ledare:
Isabelle Dattolo Forsgren, gymnasielärare.
Tid:
En söndag i månaden efter 11-mässan. Datum meddelas senare.
Lokal:
Elisabethrummet
Avgift:
Ingen avgift
Reträtt: Åtta dagars andliga övningar enligt Ignatius av Loyola i Pirita
kloster, Tallin.
(Avfärd från Värtahamnen kl 16.30 tis 8 april, åter kl 10.30 tis 15
april.)
Reträtten inleds på båten kl 17.30 med introduktion för hela gruppen. Efter middag (som betalas separat) möts vi för vägledning och
meditation i små grupper. Kl 10.00 morgonen efter hämtas vi av en
minibuss i Tallin som tar oss till Birgittasystrarnas konvent: Pirita
kloster. Där inackorderas vi i enkelrum med eget badrum. Vi förblir i
tystnad under hela vistelsen; dator, musik och mobil lämnas med
fördel hemma. Varje dag finns tid för enskild vägledning. Katolsk
mässa firas dagligen, mässa enligt luthersk tradition åtminstone två
gånger under vistelsen. Återresa från Tallin kl 18.00 mån 14 april.
7
Tidigare erfarenhet krävs av åtta dagars andliga övningar, eller introduktionskurs i Ignatius andliga övningar. Begränsat antal platser.
Ledare:
Michelle Mope Andersson,
Tid:
8-15 April 2014
Plats:
Pirita Kloster – Tallinn, Estonia
Anmälan:
p Josef Höfner SJ tel: 08-50878013,
epost: [email protected]
Avgift:
6 500 kr – inkluderar resa med del i tvårumshytt (den
som önskar egen kan ordna det på båten) samt vistelse i klostret med tre måltider per dag.
15-17/8: Gregoriansk kurs/reträtt hos Birgittasystrarna, Djursholm.
Kyrkoherde Dominik Terstriep SJ och Viveca Servatius, musiker,
musikforskare och författare. Mer info kommer.
Catholic University Chaplaincy (CUC) Stockholm
We are students from around the world interested in spirituality &
faith, science, culture & social issues. We meet for Bible-sharing,
discussions and social time, gain spiritual support and guidance.
University chaplain: Mikael Schink SJ,
([email protected])
Time:
Sundays at 7.15 PM from Jan 10.
Location:
Reading Room
Andliga övningar för att finna Gud i allt
Dessa träffar vänder sig till dem som söker en andlig gemenskap i
vardagen. Vårt förhållande till Gud kan tydligast förstås och erfaras
utifrån personliga relationer såsom vänskap, godhet och ömsesidig
förståelse. Ambitionen i denna gemenskap är att tillsammans med
andra söka och finna Guds vilja i allting som hör till det egna livet. Vi
följer ett övningsmaterial som utarbetats av den franske jesuiten
Guy Jonquière. Övningarna är inspirerade av Ignatius Andliga Övningar. Gruppen bör inte överstiga tolv personer. Just nu tas inga
nya deltagare emot. Den som är intresserad kan ändå kontakta ansvarig diakon Anders Wickström (tel. 08-50578015, [email protected])
8
Gemenskap i kristet liv
Är du en av alla som vill att din kristna tro ska prägla mer av din vardag, och som söker en gemenskap med andra som kan stödja dig?
Gemenskap i Kristet Liv är en världsvid rörelse. Det är den ignatianska rörelsen för lekfolk, en gemenskap av kristna män och kvinnor i alla åldrar och från alla sociala förhållanden. Medlemmarna
bildar mindre grupper för gemenskap som stödjer varandra att leva
ett kristet liv och ge inspiration att vända sig utåt för att göra mer för
andra. Välkomna är alla som känner sig kallade till denna form av
engagemang, och som vill fördjupa erfarenheten av ignatiansk spiritualitet. Det är en organisation inom Katolska kyrkan, med framväxt
ur jesuiternas tradition. Men icke-katoliker med ignatiansk engagemang och erfarenhet är välkomna.
Vi möts jämna tisdagar kl 19.00-20.00 med början 21/1. Lokal: Övre
salen.
Föredrag, seminarier, utställningar mm (med Studieförbundet Bilda)
Forum Filmklubben – att se på film som du lyssnar på musik.
Filmer i urval av Thomas Nordlöf, dj, psykolog. Första lördagen i
varje månad: 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, Tid: vanligen kl 18.15, men separat
info kommer inför varje tillfälle.
Träff för daglediga
Föredrag och samtal i Stora Salen kl 13.00. Fortsätter udda tisdagar
under våren. Värdar: Erika och Hans Åke Bergström
TEMA: De fattiga har ni alltid hos er.
27/2: Vid frontlinjen – fattig i Sverige idag.
Om att möta och arbeta med fattiga i Sverige idag och om varför
socialförsäkringssystemet inte fungerar.
Föredrag och samtal med Pia Redlund, verksamhetschef för Råd
och stöd på Sociala missionen, Valida Fendric; socialsekreterare
och kyrkoherde Dominik Terstriep SJ. Kl 19.00 i Stora salen.
Sociala Missionen är en ideell organisation som arbetar för förbättrade
livsvillkor på individ-, grupp- och strukturell nivå för människor som lever i
utsatta livssituationer.
9
Profil (I samarbete med Katolsk Bokhandel):
Föredragserie där ett författarskap, en tänkare eller en idéströmning
presenteras.
16/1 Egied van Broeckhoven:
Kyrkoherde Dominik Terstriep SJ berättar om denne katolske tänkare och jesuit som skrivit boken Vänskapens Sakrament. Även release av nyutgåva av boken med inledning skriven av p Dominik Terstriep. Kl 19.00 i Café Eugenia.
27/3: Jean Vanier
Katolsk filosof och teolog som sedemera grundade den katolska
gemenskapen L’Arche. Personer med funktionsnedsättning bor och
arbetar där tillsammans med ”normalfungerande” i mindre samhällen eller byar. Idag har denna icke-vinstdrivande organisation över
40 förgreningar i olika länder. Kyrkoherde Dominik Terstriep SJ berättar. Kl 19.00 i Katolsk Bokhandel.
Livshistoria och insikter.
Samtalsserie. P Dominik Terstriep intervjuar och samtalar med en
inbjuden gäst.
20/1: Antje Jackelén,
biskop i Lund, blivande ärkebiskop SvK. I Stora salen ca kl 19.00.
Innan samtalet, kl 18.00 firas Ekumenisk vesper kyrkan – medverkan och predikan av Antje Jackelén.
13/3: Karin Wiking.
Medlem i S:ta Eugenia katolska församling. Karin har räddat människor från koncentrationslägret Bergen-Belsen i Röda Korsets
"Vita Bussar" efter andra världskriget, arbetat hos Moder Theresa i
Calcutta och mycket, mycket mer. Stora salen kl 19.00.
Övriga arrangemang:
13/2: Författarafton:
Docent Glenn Hægerstam, som är
medlem i S:ta Eugenia katolska
församling, berättar om sin senaste bok:
Den empatiska människan.
10
4/3:
Smak av paradiset- vegetarianism och fasta i den tidiga
kyrkan.
Inför fastan talar Peter Halldorf, (pastor, författare samt redaktör för tidskriften Pilgrim) om de tidiga kristnas inställning
till fasta och till vegetarianism och om vad detta kan betyda
för oss idag. Samtalsledare: Annika Spalde, diakon i Sv K
och aktiv i Föreningen Vildåsnan. Fettisdagen, vegansemlor
utlovas! Kl 19.00 i Övre salen.
I samarbete med
- kristen vegetarisk förening.
10/4: Samtal inför Bachs Johannespassion (som uppförs den 15
april):
Ulf Samuelsson, kantor, organist och Bachfantast, och kyrkoherde Dominik Terstriep SJ. Stora salen kl 19.00.
25/4
Bill W, Father Ed, Ignatius och sponsorskap idag
-om AAs Tolv Steg och Ignatiansk andlighet
I samarbete med Djupare liv. Program och medverkande:
- De Tolv Stegens ursprungskällor och kraft . Harry Månsus
- Erfarenheter från sponsorskap idag. Flera tolvstegare
- De mest lästa andliga böckerna i det tidiga AA.
Yngvar Ruud
- AA:s Tolv Steg och Ignatius´ Andliga Övningar.
p Rainer Carls SJ.
Samtalsledare: Andreas Carlgren, verksam på Newmaninstitutet, och Sofia Rosshagen, programansv. Katolskt Forum.
9.30-16.00, Café Eugenia/Stora salen.
Anmälan: [email protected]
26/4: Kulturnatt Stockholm 18.00-24.00. Komplett program
kommer!
13/5: Trons framtid. Pedagogik i en värld med nya utmaningar.
Thomas H. Groome, professor i teologi och religionspedagogik vid det katolska Boston College. Kl 19.00, Stora salen
Thomas H. Groome är redan välkänd av många genom sina böcker och tidigare
besök i Sverige. Nyligen kom Will there be faith? A New Vision for educating and
Growing Disciples. Några centrala teman i Groomes pedagogik och teologi handlar
om den kristna tron som en reflekterad livshållning. Om att leva sin tro och att i
11samtal med andra delta i arbetet för en humanare värld, där en kristuscentrerad
praktik ställer människan i centrum.
Fler saker på gång! För uppdatering av programinformation samt
nya arrangemang:
www.sanktaeugenia.se (klicka vidare via Katolskt Forums program)
www.katolsktforum.blogspot.se, eller på Facebook:
www.facebook/katolsktforum.se
Eller kontakta:
- Programansvarig: Sofia Rosshagen: telefon 073-7084070,
[email protected]
- Pastorsexpeditionen: 08-505 780 00.
12
KATOLSKT FORUM, S:TA EUGENIA KATOLSKA FÖRSAMLING, KUNGSTRÄDGÅRDSG 12,
11147 STOCKHOLM, 08-50578023 [email protected], www.sanktaeugenia.se
Download

KATOLSKT FORUM - S:ta Eugenia katolska församling